Automatisk styrning av växtlampor i växthus

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/138921
Download file(s):
File Description SizeFormat 
138921.pdfFulltext2.1 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Automatisk styrning av växtlampor i växthus
Authors: Düring, Per
Abstract: I dagens samhälle blir det allt mer intressant att spara energi, dels med tanke på miljön och dels för att minska på utgifterna. Denna energi ska sparas på ett sådant sätt att effekten för användarna blir så liten som möjligt. I denna rapport beskrivs hur ett reglersystem kan byggas för att minska energiförbrukningen hos växthus genom att reglera belysningen på ett effektivt sätt. Systemet är helt automatiskt vilket gör att användarna inte behöver tänka på styrningen av lamporna alls när väl systemet är uppsatt och konfigurerat. För att styra lamporna på ett bra sätt mäts det inkommande ljuset med en PAR-sensor. Lamporna tänds och släcks därefter beroende på ljusmängden och även på hur varmt, eller kallt, det är i växthusen. Styrningen av belysningen sker med en mikrokontroller från Microchip, en PIC18F4620 som är programmerad i C18. Kringkomponenter som portexpasioner, klocka och reläer användes också för att bygga ett bra reglersystem. Resultatet är att det är möjligt att bygga ett reglersystem med begränsad budget som styr lamporna på ett effektivt sätt. Systemet väntas även att minska energiförbrukningen. Dessa effekter har inte gått att se då systemet inte har varit fullt inkopplat när denna rapport skrev. Abstract Energy savings is very important these days in both an economical and environmental way. The energy that is being saved should be done in such a way that the negative effects on the user are kept to a minimum. This report describes how a control system can be built the lower the energy consumption in green houses by controlling the lights in an efficient way. The system is fully automatic which makes that the users do not have to think about the light control when the system is installed and configured. To control the lights in a good way the incoming sunlight is measured by a PAR-sensor. The lights are then regulated depending on the incoming sunlight. The system also regulates the lights depending on temperature, the lights is turned off if it is to hot and the lamps can be turned on to be used as heaters. The system is controlled by a PIC from Microchip. This microcontroller is programmed in C18 which is a C language that Microchip has made for their microcontrollers. Additional components such as portexpander, clock and relays was also used in order to make a good control system. It is possible to build a automatic system that control the lights in green house whit a limited budget. The system is expected to reduce the energy consumption. However, when this report was written the system had not yet been tested in reality.
Keywords: Information Technology;Informationsteknik
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/138921
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.