Fysisk planering vid Östra sjukhuset

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/150840
Download file(s):
File Description SizeFormat 
150840.pdfFulltext5.12 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Fysisk planering vid Östra sjukhuset
Authors: Bergendal, Niclas
Käll, Oskar
Abstract: I takt med att besökare och patienter ökar måste kontinuerligt Östra sjukhuset verksamhet utvecklas. Detta medför omläggningar i trafiken och förflyttningar av verksamheter. Idag finns flertalet brister kring Östra sjukhusets fysiska planering som behöver ses över, dessa är bland annat trafikflöden, säkerhetsaspekter och parkeringsmöjligheter. Rapporten redogör för förändringar i den fysiska planeringen som förbättrar dess utformning. Genom studier av relevant litteratur och diskussioner med expertis har förslag av problemområden tagits fram. Dessa har sedan bedömts efter listor av deras respektive för- och nackdelar som kunnat urskiljas. Arbetet visar framtagandet av ett väl fungerande förslag som kan verka som en bas för idéer till nutida och framtida förändringar kring den fysiska planeringen. Förslaget baseras på en vision att öka kollektivtrafiken i området samtidigt som man delvis stänger ute en del av den störande biltrafik som finns i området. Tydligare cykel- och gångstråk minskar risken för kollision med andra färdmedel samtidigt som det blir enklare att orientera sig. Säkerheten förhöjs och eventuella orosmoment byggs bort med parkeringshus och ett utnyttjande av goda säkerhetslösningar. Abstract As the amount of visitors and patients continuously increase at Östra sjukhuset the need exists for the facilities to be developed to meet new requirements. This leads to shifts and redirections of traffic and the relocation of operations. Today there are many gaps in the physical planning of Östra sjukhuset that needs to be reviewed. These include traffic flow, safety and parking facilities. The report describes changes in the physical planning to improve its design and form. Through the study of relevant literature and discussions held with experts in the field, suggestions and solutions of problem areas have been developed. These have then been assessed of their respective advantages and disadvantages. The work shows the development of an effective proposal that can act as a base for ideas to current and future changes on land use planning. The proposal is based on a vision to improve public transport in the area while partially blocks out some of the interfering traffic in the area. The paths of cyclist and pedestrians have been enhanced to reduce the risk of collision with other vehicles while making it easier to orient themselves. Problems with security are solved by the use of robust parking structures and the exercise of other security measurements. färgsidor: 23-27(13-17), 29(19), 31-32(21-22), 34(24), 37(27), 40(30), 42-43(32-33), 45(35), 51(41), 54-57(44-47), 59(49), 63(53)
Keywords: Hållbar utveckling;Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Sustainable Development;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/150840
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.