Iskvalitet i ishallar. En tillämpningsstudie i Åby ishall

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/153733
Download file(s):
File Description SizeFormat 
153733.pdfFulltext3.38 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Iskvalitet i ishallar. En tillämpningsstudie i Åby ishall
Authors: Kwiatowski, Patrik
Abstract: I en ishall ägnar man sig åt olika aktiviteter; konståkning, ishockey, curling men även ren rekreationsåkning. Vid alla dessa aktiviteter används isen på olika sätt och detta ställer därför olika krav på hur isen bör vara. Hockeyspelare och curlingspelare föredrar en hård is, medan konståkare istället föredrar en mjukare is. För vanliga fritidsåkare duger även en ännu mjukare is än för konståkare. En litteraturstudie har genomförts för att belysa hur en bra iskvalitet på ishallen kan uppnås och hur en ishall bör utformas med dess tekniska system för att skapa bra förutsättningar för en tillfredsställande iskvalité och vistelsemiljö. Till de tekniska systemen som beskrivits hör kylmaskinen med dess köldbärare och distributionsrör i ispisten, ventilationsaggregatet med återluftsföring och avfuktningsaggregatet i ishallen. Huvudsyftet med detta examensarbete var att studera iskvaliteten i en ishall och hur denna påverkas av det omgivande lufttillståndet i hallen. Åby ishall valdes som studieobjekt. Iskvaliteten studerades ur en ishockeyspelares perspektiv där ishockeyspelare med hjälp av en enkätstudie tillfrågades om den upplevda iskvalitén under sitt träningspass. Isen fotograferades och information om isens temperatur och omgivande lufttillstånd samlades in genom enklare mätningar i samband med träningstillfället. Mätvärdena jämfördes sedan med de krav som normalt ställs på en ishockeyis. Studiens resultat gällande iskvalitén ledde fram till slutsatserna att isen i Åby ishall bl.a. är för mjuk för ishockeyspel, att isen på vissa ställen var mycket ojämn och att isen på många ställen var för tjock. En logisk konsekvens av att isen är för mjuk vid ishockeyspel är att det mycket snabbt bildas ojämnheter i isen, att isen blir sträv och att stora snömassor skrapas loss från isytan vid spel, vilket tillsammans gör att isen upplevs som långsam för ishockeyspelare. Lufttillståndet i hallen bestämdes vid flera tillfällen med olika förutsättningar och resultatet visade att den absoluta fuktigheten i hallen under tiden för mätningarna höll sig inom ramarna för vad som kan anses vara lämpligt. Avfuktningsaggregatet tycks dock vara inställt på att hålla luftfuktigheten inom mindre lämpliga gränser om man vill uppnå en bra kvalité på isen.
Keywords: Building Futures;Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola : 2011:06
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/153733
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.