Planering för energieffektiva bostadsområden

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159808
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Planering för energieffektiva bostadsområden
Authors: Erlandsson, Sofie
Höier, Maria
Abstract: Världen står idag inför en stor utmaning då klimatförändringar sker till följd av människors agerande. Byggsektorn måste ta ansvar och arbeta med uppsatta miljömål för att nå en hållbar bostadsutveckling. Syftet med examensarbetet är att studera möjligheter för att främja effektivitet av energiproduktion och energianvändning för ett bostadsområde genom planprocessen. Målet är att se vilka alternativ som finns för att energifrågor ska kunna regleras i detaljplan och hur energifrågor kan beaktas i detaljplanens arbetsprocess. Fokus i arbetet ligger på att se vilka möjligheter det finns att bygga ett bostadsområde utefter hållbarhetsaspekter kring förnyelsebara energikällor som kan stå för byggnaders el- och värmebehov. Utefter teoretisk fakta av energislag, miljövänliga tekniska lösningar och referensprojekt har det tagits fram ett exploateringsförslag för området Ingared i Alingsås kommun, där det gjorts en energiutredning för vilka energieffektiva lösningar som bör användas för området. Avslutningsvis behandlar rapporten rekommendationer för hur en energiutredning kan införas i detaljplaneprocessen. Exploateringsförslaget har legat till grund för hur energiutredningar samt miljövänliga och klimatsmarta lösningar kan implementeras generellt i planerings- och exploateringsfasen. Av energiutredningen som gjordes i samband med exploateringsförslaget har det konstaterats att valda tekniska lösningar från kommunens sida, i inledningsfasen för planprogrammet, inte har studerats tillräckligt med avseende på områdets förutsättningar. Därmed kan det påvisas att en energiutredning bidrar till ett mer resurseffektivt område. ABSTRACT The purpose of this thesis is to investigate what opportunities there are to make residential areas more energy efficient during the planning process of local plans. The aim is to see how energy issues can be regulated in local plans and what options there are to take energy issues into consideration during the planning process. This thesis focuses on the sustainability aspects of renewable energy sources which can provide residential areas with electricity and heating. A suggested exploitation of an area located in Ingared, county of Alingsås, is based on which renewable energy sources can be used along with the appropriate use of eco-friendly and energy efficient solutions. An investigation of available energy sources has been made to obtain the best viable technical solution for this area. In conclusion, this thesis discusses the importance of an energy investigation and how this can be applied in the planning process of local plans. The suggested exploitation is an illustration of how energy investigations along with eco friendly and energy efficient solutions can be implemented throughout the planning and development process.
Keywords: Hållbar utveckling;Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Sustainable Development;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159808
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.