Toyotas hemlighet

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/164477
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Toyotas hemlighet
Authors: Hjalmarsson, Erik
Håkansson, Christoffer
Karlsson, Roger
Arash, Rajabi
Abstract: Toyotas produktionssystem och Lean Production, den v¨asterl¨andska tolkningen av Toyota Production System (TPS), har under de senaste °aren knappast kunnat undg°a n°agon, framf¨ orallt inte inom tillverkningsindustrin. Svensk industri har i allt st ¨orre utstr¨ackning b¨ orjat anamma id´eerna fr°an dessa produktionsfilosofier och m°anga ser det som framg° angsrika koncept. V°art syfte med denna rapport har varit att i st ¨orsta m¨ ojliga m°an kritiskt granska TPS och Lean Production och samtidigt studera f ¨oretagskulturens betydelse vid implementering av ett produktionssystem. Toyota och TPS beskrivs genom de 14 grundprinciperna, marknadsf¨oringen samt dess f ¨oretagskultur. Rapporten grundar sig p°a en fallstudie av tre svenska f ¨oretag som har implementerat TPS och Lean Production i verksamheten. Med st ¨od fr°an en litteraturstudie har en j¨amf¨orelse mellan f ¨oretagen gjorts. Resultatet av unders¨okningen visar att de svenska f ¨oretagen med olika framg°ang har lyckats inf ¨ora id´eerna fr°an dessa produktionsfilosofier. Olika faktorer som ansetts kunna ha en avg¨orande betydelse f ¨or implementeringens utfall, bland annat de problem som kan uppkomma under processen, tas upp. Vi har funnit vissa bel¨agg f ¨or v°ar teori om att f ¨oretagskulturen spelar en viktig roll vid implementeringen. Uppfattningen som vi f°att ¨ar att TPS och Lean Production best°ar av s°a pass enkla och logiska arbetsmetoder, exempelvis Toyotas 14 principer eller 5S, att de i teorin ¨ar v¨aldigt sv°ara att ifr°agas¨atta. Det som d¨aremot kan ifr°agas¨attas ¨ar hur f ¨oretag tar sig an utmaningen med att implementera metoderna.
Keywords: Produktionsteknik;Produktion;Manufacturing engineering;Production
Issue Date: 2008
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/164477
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.