Kartläggning av flaskhalsarna beträffande godsinflödet i Älvsborgshamnen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166874
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kartläggning av flaskhalsarna beträffande godsinflödet i Älvsborgshamnen
Authors: Vestby, Håkon
Ghobadi, Philip Eén
Abstract: En hamnterminals förmodligen viktigaste funktion är dess portfunktion, och in- samt utflödet av det gods som dagligen passerar. Kravet på allt modernare system ökar i takt med världens godsvolymer. Sofistikerade system kan i praktiken öka effektiviteten samt helt eller delvis eliminera eventuella köbildningar. Kraven på implementering av nya system för att möta den efterfrågan som finns måste därför alltjämt tillgodoses. Denna studie riktar in sig på att kartlägga de flaskhalsar som återfinns i anslutning till inpassagen vid Älvsborgterminalen i Göteborgs Hamn. Syftet med arbetet har varit att undersöka om de existerar, och i sådana fall var dessa finns. Rapporten innefattar även förslag på förbättringar för att effektivisera godsflödet in i terminalen. Jämförande studier har genomförts i Immingham, Storbritannien samt Kapellskär i Stockholm, för att erhålla inspiration till förslag och förbättringar i Älvsborgshamnen. Arbetet har byggts på en kvalitativ analys i form av direkta observationer i de respektive terminaler som det behandlar. Vidare bygger arbetet till stor del på intervjuer med personer som är verksamma inom respektive terminal. De flaskhalsar som återfinns i Älvsborgshamnen idag är av både teknisk och operationell karaktär. De tekniska flaskhalsarna är kamersystemet och enhetsidentifikationen. Där har arbetet visat att en implementering av ett digitalt kamerasystem är lösningen på den första flaskhalsen. Gällande enhetsidentifikationen så visar denna studie att alternativet kan vara en OCR-teknik. De operationella flaskhalsarna är avståndet samt den åtskillnad som existerar mellan ID-kontrollen samt porten. Vidare återfinns en operationell flaskhals i de antal filer som porten består av, där en utbyggnad av densamma rekommenderas för att klara de fluktuationer som återfinns i godsflödet.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166874
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.