Sjötransporter till havsbaserade vindkraftverk

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166876
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Sjötransporter till havsbaserade vindkraftverk
Authors: Jersler, Karin
Oskarsson, Emma
Abstract: Denna rapport är skriven i syfte att utreda utvecklingen av sjötransporttjänster till havsbaserade vindkraftverk. Utredningen är baserad på Michael Porters femkraftsmodell och är avgränsad till att omfatta utvecklingen för installations - och supplyfartyg på den tyska marknaden. De fem krafterna i Porters modell utgörs av kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från substitut, hot från nya aktörer på marknaden och hinder för nyetablering. För att förstå branschens och den tyska marknadens särskilda förutsättningar har även transportmönstrets utveckling, tyska etableringsplaner och landets energiförbrukning studerats. Resultatet visar på potential till ett stort antal nyetableringar de kommande åren vilket ger goda förutsättningar för ett ökat behov av sjötransporter. Dock föreligger också en rad osäkerheter så som transportmönstrets utveckling, ökande konkurrens mellan fartygsoperatörer och utveckling av den teknik som används i turbiner och vid installation. Dessa osäkerhetsfaktorer skulle kunna medföra en förändring av vilka fartygstyper som krävs, vilket antal fartyg som behövs och antalet fartygsoperatörer på marknaden.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166876
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.