Hur används MRM-kunskapen på en fartygsbrygga efter en genomförd MRM-utbildning?

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167731
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Hur används MRM-kunskapen på en fartygsbrygga efter en genomförd MRM-utbildning?
Authors: Peterson, Christian
Glomsten, Robin Elgelid
Glomsten, Christoffer Elgelid
Abstract: I dag ställs det hårdare krav på vad en MRM-utbildning skall innehålla och vad kursdeltagarna skall ta med sig efter genomförd MRM-utbildning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är praktiskt genomförbart att arbeta med den kunskapen som lärts ut under MRM-utbildningen och hur den i så fall används. Materialet till studien ”Hur används MRM-kunskapen på en fartygsbrygga efter en genomförd MRM-utbildning?” har vi hämtat genom intervjuer med fartygsbefäl som genomgått en MRM-utbildning. Studien har delats in i tre väsentliga delar: En inledande del, en rapport del och en avslutande del. I den inledande delen tackar vi de som har bidragit till studien. I denna del ligger även ordbok, förklaring till varför den mänskliga faktorn kan ligga till grund för fartygsolyckor och ett exempel på en olycka som kan kopplas samman med MRM. I rapportdelen tar vi upp huvudorganisationer och konventioner som berör MRM-utbildning, teorier från hur andra bolag minskar risker för olyckor genom träning och kommunikation, metodvalet för att samla in information till studien och intervjuguiden. I den avslutande delen analyserar vi materialet från intervjuerna med teorin, för att komma fram till ett resultat. I resultatet har vi kommit fram till att det råder stor variation i användandet av MRM, med undantag från closed-loop som är väl implementerat på alla fartyg. Då respondenterna påpekar att MRM-utbildningen kan förbättras genom nytt kursmaterial för att ta utbildningen på mer allvar, kan vi dra slutsatsen att, fokus på utbildningens innehåll går förlorat och därför leder till så stor variation av användandet av MRM på de olika fartygsbryggorna.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167731
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.