Insatsinstruktioner vid brandtillbud inom Göteborgs oljehamn

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167732
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Insatsinstruktioner vid brandtillbud inom Göteborgs oljehamn
Authors: Carlsson, Marcus
Melin, Gustav
Abstract: Vår avsikt med examensarbetet är att erhålla större förståelse för nödrutiner generellt, hur de är uppbyggda av lagar, regler och instruktioner vid en större oljehamn i Sverige. Fortsättningsvis vill vi använda de kunskaperna vi erhållit och skapa nya uppdaterade brandchecklistor för Skarviks- och Ryahamnens oljeterminal, Göteborgs Hamn. Vi vill skriva och utvärdera brandchecklistor för de två fallen: • Brand ombord på tankfartyg vid kaj. • Brand på terminalområdet. Det är viktigt att Göteborgs Hamns personal med ansvar och befälsställning kan agera rätt vid en brand. Brandchecklistan skall finnas som stöd för beslut och åtgärder i en stressad situation. Det är viktigt för terminalen, kunderna, fartygen och övriga parter direkt involverade, exempelvis Räddningstjänsten, bogserbåtar, Port Control och övriga Sjöfartsmyndigheter. Examensarbetet inleds med en teoretisk bakgrund för att därefter presentera resultatet av intervjuer med berörd personal. Slutligen fastställs ett färdigt förslag på en lämplig brandchecklista för Skarviks- och Ryahamnen baserat på examensarbets resultat. Viktiga aspekter är layout, användarvänlighet och anpassning för rådande område och verksamhet.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167732
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.