Kärnkraftsdrift av fartyg - En dröm från sextiotalets framstegsoptimism eller fortfarande en aktuell fråga

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179934
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kärnkraftsdrift av fartyg - En dröm från sextiotalets framstegsoptimism eller fortfarande en aktuell fråga
Authors: Sandberg, Tobias
Odenmalm, Daniel
Abstract: Syftet med rapporten är att undersöka om den kommande generation IV reaktorer kan komma att bli aktuell för framdrivning av fartyg i framtiden. Reaktorerna undersöks och jämförs ur ett tekniskt och säkerhetsmässigt perspektiv med inriktning mot sjöfart. Metoder som använts är främst litteraturstudier samt extern kompetens från Imre Pazsit, professor i nukleär teknik på Chalmers Tekniska Högskola. Att hålla en hög säkerhetsnivå på både konstruktion, operation och handhavande är av yttersta vikt då följderna av en olycka kan bli mycket allvarliga. Utbildning och kompetens måste därför hålla en hög nivå. Reaktorn ska klara att hålla inneslutningen intakt i alla tänkbara situationer som kan uppkomma på ett fartyg. Sex olika reaktorer (gaskyld, blykyld, smältsalt, natriumkyld, superkritisk vatten och högtemperatur) från generation IV undersöks och vi anser att tre av dessa reaktorer är extra intressanta (gaskyld, blykyld och smältsalt). Gaskyld snabbreaktor valdes på grund av dess höga temperatur på utgående kylmedium samt dess höga passiva säkerhet. Dess höga leveranstemperatur gör den dessutom mycket lämpad för en hybridlösning med bränslecellsteknik. Den blykylda reaktorn har fördelen att vara beprövad inom det militära och har en mycket hög passiv säkerhet samt en kompakt design. Smältsaltreaktorn är mycket lämplig på grund av dess passiva säkerhet samt dess goda egenskap att bränslemängden kan begränsas till ett absolut minimum. Slutsatsen är att införandet av generation IV reaktorer i handelssjöfarten är möjlig ur ett rent tekniskt perspektiv. Kärnkraftsdrift är inget nytt och framtidens teknik gör att den återigen blir intressant då den är både säkrare och effektivare än dagens reaktorer. Det finns dock stora hinder kvar att överbrygga, inte minst inom den politiska kärnkraftsdebatten.
Keywords: Transportteknik och logistik;Energi;Transport;Transport Systems and Logistics;Energy;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179934
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.