Sjöfartens och tung vägtrafiks utsläpp av kväveoxider i Östersjöområdet - En jämförande studie mellan typfartygs och typlastbilars utsläpp av kväveoxider, beräknat på nivåer av rådande gränsvärden, med koppling till NECA-diskussionen gällande Östersjöområdet

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179936
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Sjöfartens och tung vägtrafiks utsläpp av kväveoxider i Östersjöområdet - En jämförande studie mellan typfartygs och typlastbilars utsläpp av kväveoxider, beräknat på nivåer av rådande gränsvärden, med koppling till NECA-diskussionen gällande Östersjöområdet
Authors: Österdahl, Filippa
Lindström, Rickard
Abstract: Transportsektorn bidrar med flera negativa miljöeffekter i form av utsläpp som påverkar både atmosfär och vattenmiljöer och således de organismer som lever där. Människans påverkan på miljön har hamnat allt mer i fokus i takt med en ökad miljömedvetenhet och en större hållbarhetsfokus från både privatpersoner och företag. Denna studie rör utsläpp av kväveoxider (NOX) från tung vägtransport samt sjötransport. I jämförelse mellan de två transportsätten syns stora skillnader i utsläppssmängder av flera typer av emissioner. För sjöfartens del i Europa har stort fokus funnits på utsläppen av svaveloxider vilket bland annat lett till införandet av ett SECA-område. Det finns även diskussioner om ett eventuellt införande av strängare regler för utsläpp av kväveoxider i en del av det redan existerande SECA-området.. Studiens syfte har varit att jämföra ett antal typlastbilar med typfartyg och se hur de står sig i förhållande till varandra gällande de utsläppsnivåer som följer av rådande NOX-gränsvärden, för sjöfart gällerTiernivåerna (I-III) och för lastbil Eurostandarderna (I-VI). Studien är avgränsad att täcka transport inom segmenten flytande bulklast (tank), RoRo/trailers (blandlast) och containers. Även en geografisk avgränsning görs då typlastbilarna och typfartygen avses vara representanter för östersjötypisk (och omgivande fastland) trafik. Bakgrundsinformationen har främst hämtats från vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. För att få fram typlastbil och typfartyg har tidigare gjorda rapporter och offentlig information använts, men även direktkontakt med rederier, lastbilstillverkare och andra branschkunniga har varit nödvändigt. Studiens resultat indikerar i grova drag att Eurostandard VI i samtliga jämförelser ger lägre utsläpp än fartygen per transporterad enhet och km. Den indikerar också att container- och tankfartyg med Tier III generellt står sig väl mot lastbilarnas gränsvärden. Vidare så påvisas stora skillnader mellan typfartyget för RoRo och de övriga fartygen gällande utsläpp per enhet och km, där RoRo ger högst utsläpp. Ytterligare radikala sänkningar av de tillåtna NOXnivåerna krävs för att RoRo-fartyg skall komma ner i den tunga vagtrafikens utsläppsnivåer både på kort och lång sikt. Avslutningsvis indikerar resultatet också att den troliga åldersfördelningen generellt hos flottorna (väg/sjö) i dagsläget gör lastbilarna skyldiga att följa Euro III medan fartygen krävs leva upp till Tier I. Förutsatt att de generella åldersindikatorerna stämmer så innebär detta lägre utsläpp för tank- och containerfartygen men betydligt högre utsläpp för RoRo-trafiken i jämförelse med väg.
Keywords: Transportteknik och logistik;Hållbar utveckling;Transport;Transport Systems and Logistics;Sustainable Development;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179936
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.