USA:s tid som ledande råoljeimportör är snart förbi - En studie om hur sjöburen import av råolja till USA kommer att förändras i framtiden

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179943
Download file(s):
File Description SizeFormat 
179943.pdfFulltext1.78 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: USA:s tid som ledande råoljeimportör är snart förbi - En studie om hur sjöburen import av råolja till USA kommer att förändras i framtiden
Authors: Bråfelt, Erik
Gustavsson, Ted
Abstract: Hydraulisk sprickbildning är en modern teknik som möjliggör en bredare utvinning av råolja ur bergarten skiffer. I USA används tekniken i stor utsträckning och under 2012 producerades den största kvantiteten råolja sen utvinnandets början 1859 vilket ger enligt ger USA möjligheten att bli värdlens störta oljeproducent år 2020. USA som är och under lång tid har varit världens största råoljeimportör kan i dagsläget bevittna de lägsta importsiffrorna sedan 1992. Detta faktum för med sig negativa konsekvenser för den sjöburna råoljehandeln mellan USA och råoljeexporterande länder. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur mycket den sjöburna råoljeimporten kommer att minska samt vilka faktorer som bidrar till minskningen. Vidare är syftet att undersöka hur den minskade sjöburna råoljeimporten till USA kommer att påverka råoljetankbranschen. För att uppnå uppsatsens syfte har författarna utgått ifrån en allmän fråga som riktlinje vartefter sekundärdata i form av artiklar och statistik samlats in, analyserats och kategoriserats. Författarna har kommit fram till att den sjöburna råoljeimporten kommer att minska och detta i takt med att den amerikanska skifferoljeutvinningen ökar. Det råder emellertid osäkerhet vad det gäller minskningens omfattning då hänsyn till flertalet ovissa faktorer måste beaktas. Faktorerna omfattas bland annat av framtida teknik, skifferoljereservens omfattning, utveckling av infrastruktur i det amerikanska inlandet. Fastställt i studien är emellertid att sjöfartens råoljesegment måste anpassa sig till nya förutsättningar.
Keywords: Transport;Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179943
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.