Studie kring dieselelektrisk framdrivning av fartyg - Undersökning av alternativa dieselgeneratorer

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179945
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
179945.pdfFulltext2.72 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Studie kring dieselelektrisk framdrivning av fartyg - Undersökning av alternativa dieselgeneratorer
Författare: Gustavsson, Christian
Göransson, Anders
Sammanfattning: Ett alternativ för elgenereringen ombord på dieselelektriska fartyg skulle kunna vara att använda tvåtakts tvärstycksmotorer. Dessa motorer har fördelen att de har en lägre specifik bränsleförbrukning än de fyrtaktsmotorer som idag används på dieselelektriska fartyg. Men tvärstycksmotorerna har även en del nackdelar såsom större storlek och högre vikt. Att tvärstyckmotorn arbetar vid ett lägre varvtal än fyrtaktsmotorerna ställer även andra krav på generatorn. En generator som ska klara att lämna rätt frekvens vid detta låga varvtal har stor diameter och kanske inte lämpar sig att installeras på fartyg. Denna rapport visar på ett alternativt elsystem för att kunna använda en mindre generator och ändå tillgodose det låga varvtalet. Detta alternativa elsystem består av en generator som är byggd för ett högre varvtal än det som tvärstyckmotorn levererar. Ut från generatorn fås en växelspänning med lägre frekvens än vad förbrukarna ombord kräver. Växelspänningen likriktas direkt efter generatorn innan den distribueras ut till förbrukarna. Vid varje förbrukare sitter sedan en frekvensomformare som gör om likspänningen till en växelspänning med rätt frekvens. För att komma fram till resultatet har tre olika metoder använts. Först och främst har en litteraturstudie genomförts där relevant information har eftersökts i vetenskapliga databaser och böcker. Detta har utgjort grunden för rapporten. Då enbart litteraturstudien inte räckt till för att ge svar på frågor som uppkommit under arbetet med rapporten, har även intervjuer och experiment utförts.
Nyckelord: Energi;Transport;Energisystem;Marin teknik;Energy;Transport;Energy Systems;Marine Engineering
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179945
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!