Tolkning och bedömning av oljedagboken - Tolkning och bedömningsskillnader av oljedagboken bland maskinbefäl och hur maskinbefäl uppfattar myndigheters bedömningar av oljedagboken

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179952
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Tolkning och bedömning av oljedagboken - Tolkning och bedömningsskillnader av oljedagboken bland maskinbefäl och hur maskinbefäl uppfattar myndigheters bedömningar av oljedagboken
Authors: Lindroth, Martin
Ljungdahl, Sebastian
Abstract: Oljedagboken är ett juridiskt dokument som användas för att dokumentera alla förflyttningar av vätskor i fartygs maskinutrymmen som innehåller eller kan innehålla olja. Alla oljetankfartyg med en bruttodräktighet på 150 eller mer och övriga fartyg med en bruttodräktighet på 400 eller mer har skyldighet att föra oljedagboken. De föreskrifter och regler som finns för oljedagboken är instiftade av MARPOL som är en del av FN-organet IMO. Svensk lagstiftning följer och hänvisar till MARPOL gällande oljedagboken. Frågeställningar i arbetet är om det finns skillnader hur en avgränsad grupp maskinbefäl för oljedagboken och hur maskinbefälen upplever att granskande myndigheter tolkar och bedömer den? För att få svar på våra frågor har vi valt att insamla bakgrundsinformation från de lagar och förordningar som finns såväl nationellt som internationellt och gjort intervju med Kustbevakningen för att höra deras syn på oljedagboken. För att nå maskinbefälen har vi konstruerat en enkät som har skickats ut till en fartygslinje i trafik mellan Sverige och Tyskland. Med enkäten frågar vi efter maskinbefälens rutiner, handhavande och dokumentering angående oljedagboken. Arbetet visar att det finns skillnader mellan hur olika länders granskande myndigheter bedömer och tolkar oljedagboken. Det finns även skillnader mellan olika fartygs sätt att arbeta med oljedagboken. Undersökningen ger indikationer på att det finns skillnader mellan maskinbefäls synsätt rörande oljedagboken. Enligt resultat från enkät och intervju ser vi att maskinbefäl anser att de riktlinjer som finns för förandet av oljedagboken är tillräckliga. De problem som finns, anses ligga i myndigheters skillnader i tolkning.
Keywords: Miljörätt;Hållbar utveckling;Environmental law;Sustainable Development
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179952
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.