Landström – En investeringskalkyl med fokus på externa samhälls- och miljökostnader -Fallstudie för Skandiahamnen i Göteborg

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179962
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Landström – En investeringskalkyl med fokus på externa samhälls- och miljökostnader -Fallstudie för Skandiahamnen i Göteborg
Authors: Lindblad, Gabriel
Reilly, Marcus
Abstract: Transportbranschen är just nu inne i en förändringsfas och det ställs ständigt nya krav utifrån att branschen måste reducera sina miljöfarliga utsläpp, främst i form av SOX, NOX, CO2 och partiklar. Ett sätt att minska utsläppen som sker när fartyg använder sina dieselgeneratorer för att alstra elektricitet vid kaj är att övergå till landströmsanvändning. Vid användandet av landström elimineras alla lokala utsläpp och man undviker även mycket buller som anses vara störande för hamnens omgivning. Landströmskonceptet innebär att hamnen tillhandahåller en tjänst där fartyg kopplar upp sig mot landnätet mot ett elhandelspris, som i Sverige nyligen har blivit kraftigt skattereducerat. Denna tjänst är förknippad med stora investeringar från hamnens sida, men även för rederierna som i de flesta fall behöver bygga om fartygen för att kunna ta emot elektricitet på detta vis. Kostnaden för fartygen som behöver byggas om uppgår till ca 5 000 000 SEK per fartyg. För rederierna är detta en betydande kostnad och om investeringen skall bekostas behöver de ha tillräckligt med incitament som kan påvisa att investeringen återbetalar sig inom en snar framtid. Denna rapport är avgränsad till containerterminalen (Skandiahamnen) i Göteborgs Hamn och där skulle en kommande landströmsinvesteringen kosta ca 136 550 000 SEK. Även hamnen är intresserad av att få avkastning på sin investering och eftersom att hamnen är en del av samhället beskriver denna studies metod hur hamnens investering återbetalar sig genom att de externa miljö- & samhällskostnaderna minskar för samhället vid användande av landström. Grundfrågan i denna studie är vilka incitament de olika parterna har för att investera i omfattande landströmsbyggnationer. Rapporten innefattar därför en investeringskalkyl där kostnader beskrivs i olika scenarion. Återbetalningsförmågan av investeringen är en grundfråga och för att underlätta denna återbetalning diskuteras även vilka privata initiativ som påskyndar paybacktiderna för fartyg och hamn. Den använda metoden kunde påvisa en total lönsamhet för investeringen vid ett scenario, men lönsamheten för Göteborgs Hamn AB är även beroende av att landströmskonceptet tillämpas även i andra hamnar. Detta innebär att fartygsinvesteringarna även belastar dessa hamnar vilket skulle få en positiv effekt på Skandiahamnens totala investeringskalkyl.
Keywords: Transportteknik och logistik;Hållbar utveckling;Transport;Transport Systems and Logistics;Sustainable Development;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179962
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.