Tillägg och ändringar i MARPOL Annex IV – hur kontrolleras att utsläppskraven efterföljs? - En undersökning av Transportstyrelsens tillsyn på reningsanläggningar för toalettavfall ombord

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179963
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Tillägg och ändringar i MARPOL Annex IV – hur kontrolleras att utsläppskraven efterföljs? - En undersökning av Transportstyrelsens tillsyn på reningsanläggningar för toalettavfall ombord
Authors: Granberg, John
Weinestedt, Erik
Abstract: I toalettavfall från fartyg återfinns en mängd ämnen och organismer som kan vara skadliga för både människa och miljö. Toalettavfall från fartyg regleras i Annex IV i IMO-konventionen MARPOL 73/78 med tillägg. Denna konvention är implementerad i svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2010:96). I förordningen står att läsa att Transportstyrelsen är ansvarig för tillsynen på reningsanläggningar för toalettavfall ombord på svenska fartyg. Från 2016 kommer regelskärpningar att införas i MARPOL Annex IV, dessa innebär bland annat att utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön enbart får ske genom en godkänd reningsanläggning. Reningsanläggningen måste dessutom möta strängare krav än idag då krav på minskning av fosfor- och kvävehalten i toalettavfallet tillkommer. Rapporten utreder om den tillsyn som Transportstyrelsen utför på reningsanläggningar för toalettavfall kan anses tillräcklig för att säkerställa anläggningars funktion. Med utgångspunkt i relevant lagstiftning och regelverk på området samt en intervju med företrädare för Transportstyrelsen beskrivs och sammanfattas Transportstyrelsens tillsyn. Reningsanläggningars funktion beskrivs och en bedömning görs sedan av huruvida Transportstyrelsens tillsyn kan anses tillräcklig. I denna rapport dras slutsatsen att den tillsyn som bedrivs av Transportstyrelsen inte är tillräcklig för att kontrollera reningsanläggningars funktion. Detta grundas på att ingen provtagning sker på det renade avloppsvattnet, något som under arbetet med rapporten visat sig nödvändigt för att säkerställa funktionen. Under arbetets gång har det visat sig att behovet av vidare forskning på området är stort då mycket lite information finns om hur väl reningsanläggningar för toalettavfall presterar i praktiken.
Keywords: Miljörätt;Hållbar utveckling;Marin teknik;Transportteknik och logistik;Transport;Environmental law;Sustainable Development;Marine Engineering;Transport Systems and Logistics;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179963
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.