Arbetstillfredsställelse och Shipboard Management - En studie av hur Shipboard Management-systemet påverkar arbetstillfredsställelsen hos seniorbefälen i Laurin Maritime AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180001
Download file(s):
File Description SizeFormat 
180001.pdfFulltext945 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Arbetstillfredsställelse och Shipboard Management - En studie av hur Shipboard Management-systemet påverkar arbetstillfredsställelsen hos seniorbefälen i Laurin Maritime AB
Authors: Johansson, Viktor
Nomoto, Leo
Abstract: Arbetstillfredsställelse är ett av de mest studerade och omskrivna ämnena inom organisationspsykologi. En anledning till att det är så pass studerat är att anställda värderar sin trivsel på arbetsplatsen högt och ser arbetstillfredsställelse som ett mål i sig. Då arbetstillfredsställelse är av sådan vikt för anställda så är det intressant att veta vad ett företag gör för att de anställda ska känna sig tillfreds och nöjda på sin arbetsplats. Rederiet Laurin Maritime sköter driften av sina fartyg med hjälp av ett system som kallas Shipboard Management. Detta management-system är intressant att belysa ur ett organisationsteoretiskt perspektiv eftersom systemet i sig kan påverka seniorbefälens arbetstillfredsställelse. Syftet med studien är att undersöka arbetstillfredställelsen i Laurin Maritimes Shipboard Management-system med hjälp av Hackman och Oldhams arbetskaraktäristikamodell. Kandidatarbetet är i stort sett uppdelat i två delar. Den första delen är en studie av Laurin Maritimes interna dokument samt intervjuer med personer i ledningen för att klargöra och dokumentera Laurin Maritime och dess Shipboard Management-system. Den andra delen består av en kartläggning av seniorbefälens arbetstillfredsställelse i form av en webbaserad enkätundersökning. Resultatet av enkätundersökningen kan konstatera att seniorbefälen i Laurin Maritime upplever att deras arbete som sjöbefäl ger dem arbetstillfredsställelse och att Shipboard Management-systemet påverkar deras arbetstillfredsställelse positivt eftersom systemet skapar en arbetssituation som till hög grad uppfyller arbetskaraktäristikamodellens fem faktorer och eftersom en majoritet av seniorbefälen svarar att Shipboard Management ger dem arbetstillfredsställelse.
Keywords: Transport;Tillämpad psykologi;Annan samhällsvetenskap;Transport;Applied Psychology;Other Social Sciences
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180001
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.