En jämförande litteraturstudie av flyg- och sjöolyckor

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180020
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En jämförande litteraturstudie av flyg- och sjöolyckor
Authors: Bergström, Gustav
Nilsson, Richard
Abstract: Denna rapport syftar till att svara på dessa frågor: finns det skillnader i hur olyckor utreds och finns det skillnader i hur skuld fördelas mellan luft-­ och sjöfart? I Sverige kallas myndigeheten som utreder olyckor inom luft-­ och sjöfart för Statens Haverikommission (SHK). Denna rapport följer fyra utvalda fall som har blivit utredda av SHK och vidare fram till eventuella domar i domstol. Författarna till denna rapport valde två sjöolyckor och två luftolyckor som anses vara jämförbara på grund av vad som skett. Det har tittats på haveriutredningar med hjälp av olycksmodeller. Olycksmodellerna studerades för att kunna få en djupare insikt i hur utredare har tänkt och jobbat med fallen. Resultaten visar att SHK aldrig fördelar skuld till inblandade parter, vilket gör det svårt för författarna av denna rapport att dra några slutsatser rörande skuldfördelning med hjälp av SHK:s rapporter. Det har också framkommit att inga åtal mot piloter har väckts under den valda tidsintervallen, vilket gör det omöjligt att jämföra domar mellan de två branscherna.
Keywords: Juridik;Annan samhällsvetenskap;Transport;Law;Other Social Sciences;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180020
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.