Lots eller lotsdispens - En jämförande studie av säkerhet, ekonomi och regelverk

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180022
Download file(s):
File Description SizeFormat 
180022.pdfFulltext1.2 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Lots eller lotsdispens - En jämförande studie av säkerhet, ekonomi och regelverk
Authors: Lyckegård, Oskar
Olah, Tomas
Abstract: Denna studie behandlar ämnesområdet lots och lotsdispens med hänsyn till sjösäkerhet, ekonomi och regelverk. Den är upplagd som en explorativ studie. Fartyg i lotspliktigt farvatten som uppfyller lotsplikt ska ha lots ombord. Fartygsbefäl ombord lotspliktiga fartyg med täta anlöp till en hamn har möjlighet att erhålla dispens och därmed behöver fartyget inte ha lots ombord, så kallad lotsdispens. Lotsdispensen erhålls genom att minst genomföra en informationsresa i vardera riktningen i lotsled med förordnad lots. Dessutom krävs en säkerhetsbedömning av fartyget samt ett godkänt praktiskt och teoretiskt prov. Rapporten beskriver om valet mellan att ta lots eller lotsdispens har någon betydelse för sjösäkerheten med hänsyn till regelverk och ekonomiska faktorer. Tillvägagångsättet har bestått av en sammanställning och analys av olycksstatistik samt intervjuer av lotsar och befälhavare med lotsdispens. Även en kostnadsanalys med fyra olika exempelfartyg har genomförts för att påvisa lönsamheten för redare med att ha fartyg med lotsdispensinnehavare. Slutsatsen är att lots och lotsdispens kompletterar varandra. Lotsen bidrar med en hög kompetens som kan anlitas vid behov. Lotsdispens bidrar med en avlastning till lotssystemet för fartyg som annars är lotspliktiga. Det är dock svårt att få någon klarhet i hur lots och lotsdispens påverkar sjösäkerheten med den information och forskning som idag finns tillgänglig. Olycksdata visar idag att risken för olyckor är något större med lots än med lotsdispens, men dessa olycksdata är osäkra på grund av mörkertal, inrapportering och lotsars generellt svårare uppdrag.
Keywords: Transportteknik och logistik;Juridik (exklusive juridik och samhälle);Transport;Transport Systems and Logistics;Law (excluding Law and Society);Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180022
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.