Underhåll av SCR-anläggningar ombord - Intervjubaserad undersökning av operatörer och leverantörers erfarenheter och åsikter kring underhåll av marina SCR-anläggningar för att identifiera områden som kräver särskild utbildning av ombordpersonalen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180024
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Underhåll av SCR-anläggningar ombord - Intervjubaserad undersökning av operatörer och leverantörers erfarenheter och åsikter kring underhåll av marina SCR-anläggningar för att identifiera områden som kräver särskild utbildning av ombordpersonalen
Authors: Olsson, Tobias
Norder, Mikael
Abstract: Installation av SCR-anläggningar ombord på fartyg utgör ett realistiskt sätt att anpassa ett fartygs NOx-utsläpp till Tier III-reglerna som angetts av FN-organisationen IMO. Tidigare forskning tyder på ett behov av ytterligare utbildning av operatörerna ombord för att garantera säker drift av dessa anläggningar. Syftet med studien är att undersöka lämpligt innehåll för en SCR-specifik utbildning och etablera detta i erfarenheter från både operatörer och leverantörer. Studien använder semi-strukturerade intervjuer för att undersöka vilka underhållsarbeten knutna till anläggningen som kan underlättas av ytterligare teoretisk kunskap hos operatören. Resultatet motsäger delvis tidigare examensarbete genom att fastställa att den tekniska kompetens som krävs för grundläggande underhåll av SCR-installationen omfattas av den allmänna ingenjörsbakgrunden. Det framgår dock av studien att operatörerna kan dra nytta av ytterligare utbildning inom SCR-relaterad kemi för att lösa de mer komplexa problemen i relation till katalysatorns tillstånd samt för den allmänna förståelsen av anläggingen. På grund av den begränsade mängden insamlad data är slutsatsen spekulativ. Ytterligare forskning skulle kunna bedrivas genom att utveckla ett verktyg som operatörerna kan använda för att enklare kunna utvärdera tillståndet hos katalysatorn.
Keywords: Energi;Miljörätt;Hållbar utveckling;Marin teknik;Energisystem;Transport;Energy;Environmental law;Sustainable Development;Marine Engineering;Energy Systems;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180024
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.