Sjömansyrkets förväntningar och attityder: en intervjustudie av sjökaptensstudenter vid Chalmers Lindholmen

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180027
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Sjömansyrkets förväntningar och attityder: en intervjustudie av sjökaptensstudenter vid Chalmers Lindholmen
Författare: Forss, Mikael
Löfgren, Simon
Sammanfattning: Arbetet ombord på ett fartyg kan många gånger innebära en hög och stressig arbetsbelastning med långa perioder av arbete långt ifrån hemmet och familjen, yrket har också ett rykte om sig att vara kraftigt mansdominerat och med en ständigt minskad Svensk handelsflotta som resulterar i en allt mindre efterfrågan av sjöbefäl på den Svenska arbetsmarknaden. Vad är det egentligen som lockar människor att gå till sjöss? Är det lönen, äventyret, eller kanske rent av det fördelaktiga avlösningssystemet? Detta är frågor som denna rapport ger svar på. Det huvudsakliga syftet med arbetet är att utröna vad sjökaptensstudenternas attityder, inställningar, värderingar samt förväntningar på sjömansyrket är. Med hänsyn till rapportens syfte användes en kvalitativ metod där vi genomförde en blandning av strukturerade och semistrukturerande intervjuer i tre intervjuomgångar med två respondenter i vardera omgång. Urvalet av respondenterna avgränsade sig i det att vi bara inriktade oss på sjökaptensstudenter på Chalmers samt att tre av de sex respondenterna hade tidigare erfarenhet av sjömansyrket för att på det sättet få så bred spridning gällande kön, ålder, erfarenhet samt etnicitet som möjligt. Resultatet visar att av de respondenter som saknar tidigare erfarenhet av sjömanslivet finns en viss förskönad och romantiserad bild av yrket som kanske inte alltid överensstämmer med verkligheten samt att den främsta motivationsfaktorn till att välja sjömansyrket är de långa sammanhängande ledigheterna.
Nyckelord: Annan samhällsvetenskap;Transport;Other Social Sciences;Transport
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180027
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!