Inomhusklimat och tekniska lösningar för bostadsenheter offshore-Inriktning mot CAV- och VAV-system

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19410
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Inomhusklimat och tekniska lösningar för bostadsenheter offshore-Inriktning mot CAV- och VAV-system
Authors: Jansson, Henrik
Lager, Oskar
Abstract: Vid klimathållning och strävan efter att upprätthålla ett önskat inomhusklimat, så spelar utformningen på byggnadsverket, som ska fungera som klimatskal, en stor roll. Parametrar så som transmissionsförluster, värmekonduktivitet, solinstrålning och luftläckage är avgörande för hur stora de externa värmelasterna kommer att bli. Dessa parametrar beror i sin tur på hur byggnaden är isolerad, hur tung konstruktionen är, hur mycket fönster det finns och var dessa är placerade samt hur tät byggnaden är. Bostadsdelen på Mad Dog saknar nästan helt fönster och på grund av den byggnadsteknik, som används, blir den mycket tät. Detta gör att solinstrålning och läckage kan anses vara försumbara. Viktkraven som finns för bostadsdelen medför en lättare konstruktion med mindre isolering än vad som skulle vara önskvärt. Detta leder i sin tur till att transmissionsförluster och värmekonduktivitet blir parametrar som får stor betydelse för inomhusklimatet. Inomhusklimatet eller den fysiska miljön kan enligt figur 3.1 delas upp i luftkvalitet, termiskt klimat, ljud och ljus. Byggnadsverket påverkar främst det termiska klimatet, medan luftkvalitet, ljud och ljus mest beror på installationer och verksamhet. För de enskilda brukarna kan åsikterna av vad som innebär ett bra inomhusklimat skilja stort. Figur 3.1 visar på faktorer som är kopplade till individen och som påverkar den enskilde brukarens uppfattning om vad som ett bra inomhusklimat. Aktivitetsnivån hos en person beror på vilken verksamhet som bedrivs och på genetiska faktorer som metabolism. Detta tillsammans med beklädnadsmängd avgörande för vad som är en optimal operativ temperatur. Beklädnad är ett exempel på en fysiologisk faktor som styr hur individen uppfattar främst det termiska klimatet. Sociala faktorer är saker som belyser individens ursprung, kultur, vilket klimat den är van vid och inte minst vilka förväntningar individen har på inomhusklimatet. Psykologiska faktorer är svåra att fastställa eftersom de är så individuella, men kan antas påverkas främst av ljud och ljus. Förutom de parametrar som har med byggnadsverket och individen att göra så finns det ett flertal andra fysikaliska parametrar som är avgörande för hur ett bra inomhusklimat skall uppnås. Inblåsningstemperatur, luftflöde, uteluftstemperatur och temperaturreglering är alla parametrar som inte beror på individen eller byggnadsverket utan på klimat och systemval. För bostadsdelen i offshoreinstallationer kan följande inomhusklimatparametrar identifieras som avgörande vid projektering: Operativ temperatur Inblåsningstemperatur Luftflöde Vertikala temperaturdifferenser
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2004
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : E2004:02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19410
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.