PA-kommunikation i nödsituationer - Med fokus på stresspåverkan

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/195021
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: PA-kommunikation i nödsituationer - Med fokus på stresspåverkan
Authors: Peterson, Kajsa
Pettersson, Malin
Abstract: Passagerarfartygen ökar i storlek och med det även passagerarantalet. I stressade situationer kommer större delen av passagerarna agera passivt vilket gör dem lättpåverkade av omgivningen. Forskning visar att tidsaspekten i en nödsituation är en viktig faktor där stress riskerar att få en stor grupp av passagerarna att avvakta innan de reagerar. Det är befälen ombord som har till uppgift att tolka situationen och förmedla informationen för att påverka passagerarna och minska reaktionstiden. För att åstadkomma detta är Public Address-systemet (PA-systemet) ett viktigt verktyg ombord. Syftet med vår explorativa studie var att undersöka vem som ansvarar för informationen, förberedelser för att informera i PA-systemet, hur det tränas samt hur man försäkrar redundans. Med en semistrukturerad intervjustudie med inriktning på svenska befälhavare fick vi fram ett resultat som analyserades genom meningskategorisering. Slutsatsen är att det finns en övertygelse om att redundans finns men att organisationen inte tar höjd för detta. Två viktiga aspekter för att kunna hantera redundansen är övning samt förberedelse och dessa är inte fullt utvecklade inom organisationen.
Keywords: Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/195021
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.