PA-kommunikation i nödsituationer - Med fokus på stresspåverkan

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/195021
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: PA-kommunikation i nödsituationer - Med fokus på stresspåverkan
Författare: Peterson, Kajsa
Pettersson, Malin
Sammanfattning: Passagerarfartygen ökar i storlek och med det även passagerarantalet. I stressade situationer kommer större delen av passagerarna agera passivt vilket gör dem lättpåverkade av omgivningen. Forskning visar att tidsaspekten i en nödsituation är en viktig faktor där stress riskerar att få en stor grupp av passagerarna att avvakta innan de reagerar. Det är befälen ombord som har till uppgift att tolka situationen och förmedla informationen för att påverka passagerarna och minska reaktionstiden. För att åstadkomma detta är Public Address-systemet (PA-systemet) ett viktigt verktyg ombord. Syftet med vår explorativa studie var att undersöka vem som ansvarar för informationen, förberedelser för att informera i PA-systemet, hur det tränas samt hur man försäkrar redundans. Med en semistrukturerad intervjustudie med inriktning på svenska befälhavare fick vi fram ett resultat som analyserades genom meningskategorisering. Slutsatsen är att det finns en övertygelse om att redundans finns men att organisationen inte tar höjd för detta. Två viktiga aspekter för att kunna hantera redundansen är övning samt förberedelse och dessa är inte fullt utvecklade inom organisationen.
Nyckelord: Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics;Transport
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/195021
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!