Luftföring i operationsrum. Systemuppbyggnad för och utvärdering av parallellströmning genom visualisering

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19506
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Luftföring i operationsrum. Systemuppbyggnad för och utvärdering av parallellströmning genom visualisering
Authors: Sundbeck, Patrik
Värmsjö, Per
Abstract: Examensarbetet utreder systemuppbyggnaden för luftföring i operationsrum och utvärderar parallellströmning genom visualisering med hjälp av rök. Studien syftar till att klargöra hur känslig parallellströmning är för störningar och genom detta hitta den undre gränsen för lufthastigheten som möjliggör fullgod funktion. Operationsrumsventilation är en typ av skyddsventilation där luftens funktion är, att förutom att skapa ett bra inomhusklimat, säkerställa ett skydd åt personalen och patienten från skadliga föroreningar. Detta kan göras enligt ett antal olika luftföringsprinciper varav parallellströmning är en av dem. Idag råder oenighet mellan tillverkare och myndigheter beträffande vilka lufthastigheter som är nödvändiga för fullgod funktion. Lufthastigheten står i relation till investerings- och driftskostnaden och sänks tilluftshastigheten kan detta ge förutsättningar för betydande besparingar. Frågor rörande denna typ av skyddsventilation är bland annat hur stor inverkan hinder, flödeshastighet, rörelser och lokala värmekällor har på stabiliteten hos luftföringen och skyddsfunktionen. För att besvara dessa frågeställningar utfördes en försöksserie med visualisering av luftföringen med tilluft genom undertaksduk. Fem fall med hastigheterna 0.42, 0.35, 0.25, 0.20 och 0.15 m/s över duk gjordes samt en del fristående tester. Dessa försök gjordes i fullskala i Installationstekniks försökshall där en testanläggning projekterades och byggdes upp. Försöksserien visar att en mycket god funktion uppnåddes i samtliga tester där tilluftshastigheten var 0.25 m/s eller högre och god funktion vid hastigheter ner till 0.20 m/s. En undertemperering av tilluften medför en förbättring av funktionen. De fristående försöken visar att varken tryckändringar i rummet eller frånluftens utformning påverkar strömningsbilden i den rena zonen. Däremot medför föremål och värmekällor i luftströmmen virvelbildningar och försämring av funktionen
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2005
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Series/Report no.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : E2005:02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19506
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.