Energieffektiv butikskyla-Analys av hur luftavfuktning i livsmedelsbutiker påverkar den totala energianvändningen

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19849
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Energieffektiv butikskyla-Analys av hur luftavfuktning i livsmedelsbutiker påverkar den totala energianvändningen
Författare: Blom, Christer
Sammanfattning: Av den totala energianvändningen i en livsmedelsbutik svarar kylning av kylda och frysta livsmedel för ungefär 30-40 procent. Dessa livsmedel förvaras i olika typer av kyldiskar som utbyter värme med omgivande rumsluft. Konsekvensen av detta är att butiksluften både kyls ner och avfuktas samtidigt som diskarnas kyleffektbehov ökar. Genom aktiv avfuktning av tilluften i luftbehandlingssystemet minskar diskarnas kyleffektbehov till följd av ett torrare omgivningsklimat i butiken, men samtidigt resulterar det i högre installationskostnad och högre driftskostnad för luftbehandlingssystemet. I detta examensarbete undersöks möjligheten till minskning av den totala energianvändningen genom att aktivt avfukta luften. Den första delen av rapporten innehåller teori om klimathållning av en butik samt kyldiskars funktion. Samspelet mellan luftbehandlingen och kyldiskarnas kyleffektbehov som påverkar butikens totala energianvändning förklaras. Nästa del innehåller de beräkningsmodeller som utvecklats för att kunna svara på frågan om butikens totala energianvändning kan minskas genom avfuktning av luften i luftbehandlingen och i så fall om en optimal luftfuktighet i butikslokalen kan identifieras. Till stöd har en datormodell av en typisk livsmedelsbutik utvecklats med hjälp av olika krav och riktlinjer. Beräkningar visar att en minskning av butikens totala energianvändning kan åstadkommas genom aktiv avfuktning av luften. Enligt de förutsättningar som är givna blir dock minskningen av den totala av energianvändningen relativt liten. Det går dock inte att säga om den i detta arbete studerade systemlösningen är den mest energieffektiva. Slutsatser som kan dras är också att uteluftsandelen av ventilationsflödet bör minimeras för att minska den latenta lasten samt att antalet installerade diskar påverkar potentialen till energibesparing. Fler diskar i en butik ökar potentialen.
Nyckelord: Byggnadsteknik;Building engineering
Utgivningsdatum: 2003
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : 2003:02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19849
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!