Energiflöden i snabbmatsrestauranger-En metodstudie

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19850
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Energiflöden i snabbmatsrestauranger-En metodstudie
Authors: Hermansson, Björn
Larsson, Johan
Abstract: I detta arbete har snabbmatsrestauranger studerats utifrån ett energiperspektiv. I en bransch med relativt sett stor energianvändning finns utrymme för besparingar och åtgärder för komfortförbättring. För besparing, förbättring och förändring krävs ett beslutsunderlag som, i en verksamhet med varierande belastning, kräver noggrann indata som speglar den verksamhet som avses med underlaget. Denna rapport presenterar en metodik för att, med hjälp av enkla mätningar under en kort tidsperiod, kunna förutsäga energianvändandet. I metodiken ligger att, med hjälp av statistisk bearbetning, koppla belastningen till en verksamhetsberoende variabel. Genom denna koppling fås ett underlag som inte bara visar den verkliga energiomsättningen, utan även hur beteendemönster och förändringar av verksamheten påverkar energianvändningen. Ett sådant underlag ger möjligheter till underbyggda och långsiktiga beslut rörande både projekterings- och driftsfrågor. Rapporten visar hur metodiken fungerar och att den ger ett trovärdigt underlag. Grunden till energianvändningen är att det krävs stora luftmängder för att uppnå en bra och hygienisk arbetsmiljö. På grund av alla inblandade aktörer och de komplexa sambanden krävs en helhetssyn och en klar arbetsgång kring utformningen av kommersiella kök. Viktigt är att redan från början inse det samspel som råder, dels mellan kökets olika tekniska system och dels gentemot dess omgivning. Detta samspel beror av flera faktorer. Med utgångspunkt i en litteraturstudie lyfter detta arbete fram de faktorer som är avgörande för utformning av kommersiella kök och för projektering av klimathållningssystemet i detsamma. För att utföra betraktelser på byggnaders samt verksamheters energianvändning för klimathållning är det grundläggande att utgå från verksamhetens krav och belastning. Verksamhetens krav anger ramarna för hur verksamhetens belastning kommer att se ut och det betyder att faktorer som affärpolicy och ekonomiska mål påverkar energianvändningen. Tillgång till dokument, såsom affärspolicy, försäljningsstatistik och bygghandlingar, som på något sätt påverkar klimathållningen har varit utgångspunkten i denna studie.
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2003
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : 2003:04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19850
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.