Energiflöden i snabbmatsrestauranger-En metodstudie

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19850
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Energiflöden i snabbmatsrestauranger-En metodstudie
Författare: Hermansson, Björn
Larsson, Johan
Sammanfattning: I detta arbete har snabbmatsrestauranger studerats utifrån ett energiperspektiv. I en bransch med relativt sett stor energianvändning finns utrymme för besparingar och åtgärder för komfortförbättring. För besparing, förbättring och förändring krävs ett beslutsunderlag som, i en verksamhet med varierande belastning, kräver noggrann indata som speglar den verksamhet som avses med underlaget. Denna rapport presenterar en metodik för att, med hjälp av enkla mätningar under en kort tidsperiod, kunna förutsäga energianvändandet. I metodiken ligger att, med hjälp av statistisk bearbetning, koppla belastningen till en verksamhetsberoende variabel. Genom denna koppling fås ett underlag som inte bara visar den verkliga energiomsättningen, utan även hur beteendemönster och förändringar av verksamheten påverkar energianvändningen. Ett sådant underlag ger möjligheter till underbyggda och långsiktiga beslut rörande både projekterings- och driftsfrågor. Rapporten visar hur metodiken fungerar och att den ger ett trovärdigt underlag. Grunden till energianvändningen är att det krävs stora luftmängder för att uppnå en bra och hygienisk arbetsmiljö. På grund av alla inblandade aktörer och de komplexa sambanden krävs en helhetssyn och en klar arbetsgång kring utformningen av kommersiella kök. Viktigt är att redan från början inse det samspel som råder, dels mellan kökets olika tekniska system och dels gentemot dess omgivning. Detta samspel beror av flera faktorer. Med utgångspunkt i en litteraturstudie lyfter detta arbete fram de faktorer som är avgörande för utformning av kommersiella kök och för projektering av klimathållningssystemet i detsamma. För att utföra betraktelser på byggnaders samt verksamheters energianvändning för klimathållning är det grundläggande att utgå från verksamhetens krav och belastning. Verksamhetens krav anger ramarna för hur verksamhetens belastning kommer att se ut och det betyder att faktorer som affärpolicy och ekonomiska mål påverkar energianvändningen. Tillgång till dokument, såsom affärspolicy, försäljningsstatistik och bygghandlingar, som på något sätt påverkar klimathållningen har varit utgångspunkten i denna studie.
Nyckelord: Byggnadsteknik;Building engineering
Utgivningsdatum: 2003
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : 2003:04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19850
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!