Effektivisering av bygglovsprocessen. En kundundersökning i Göteborg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201114
Download file(s):
File Description SizeFormat 
201114.pdfFulltext1.65 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Effektivisering av bygglovsprocessen. En kundundersökning i Göteborg
Authors: Andreasson, Erik
Stiller, Nicodemus
Abstract: Bygglovsprocessen är en vital del i den totala byggprocessen eftersom ett bygglov är nödvändigt i nästan alla fall av nybyggnation och större renoveringar. I dagens samhälle där byggprocessen är under utveckling och allt större tidspress finns så är bygglovsprocessen ofta en flaskhals innan bygget kan påbörjas. Därför behöver bygglovsprocessen utvecklas för att bli effektivare. Syftet med denna undersökning att utreda vad tidigare kunder hos Stadsbyggnadskontoret (SBK) Göteborg anser om bygglovshanteringen. Utifrån de resultat som erhålls presenteras vilka delar i bygglovsprocessen som kan förbättras och effektiviseras. Dessutom ges förslag på förändringar för att uppnå detta. Kundundersökningen genomfördes med en enkät som skickades ut via e-post till kunder som fått godkänt bygglov i februari 2014. Respondenterna fick två veckors svarstid och sedan stängdes enkäten. Dessutom genomfördes en intervju med Mari von Sivers på Stadsbyggnadskontoret Göteborg för att få information om hur bygglovshanteringen på SBK går till. Resultaten av enkätundersökningen visade att det finns utrymme för förbättringar i de flesta stegen av bygglovsprocessen. Det som kritiserades mest var att handläggningstiden är för lång. Dessutom påpekades det av många att handläggarna på Stadsbyggnadskontoret ger olika information och gör olika tolkningar, vilket leder till otydligheter kring vad som gäller för ansökan. Från de resultat som undersökningen gav kunde ett antal slutsatser dras. Handläggningstiden av bygglov tar för lång tid, men det finns ingen entydig lösning på problemet. Antalet handläggare som är inblandade i varje ärende bör minimeras, och svarstiden för remisser till förvaltningskontoren bör hållas hårdare på. ABSTRACT The building permit process is an essential part in the overall building process since it is necessary in almost every case of new constructions and renovations. Nowadays, the building process is under development and under strict time limits. The building permit process is a bottleneck before the constructio n work can start. Therefore, the building permit process is in need of a development for increased efficiency. The purpose of this study is to investigate opinions about the building permit process from former customers of Stadsbyggnadskontoret (SBK) Gothenburg, Sweden. Based on these results, a presentation of which parts that is in need of a development for increased efficiency will be presented. In addition, some suggestions of improvements will be made. The customer survey was sent out by e-mail to customers, whose building permits were accepted in February 2014. The respondents got two weeks to answer the survey. Also, an interview was done with Mari von Sivers at Stadsbyggnadskontoret Gothenburg to receive information about how they handle the building permit applications. The results of the survey showed that there is room for improvements in several steps of the process. The time for handling the applications were most criticized of all steps of the process. Furthermore, different information and interpretations were handed out by the administrators at Stadsbyggnadskontoret, which was pointed out by the respondents. Based on the results from the survey, several conclusions could be made. The time for handling the applications takes too long, but there is no distinct solution to the problem. The number of administrators at Stadsbyggnadskontoret which is involved in each application must be decreased and the response time from management offices to Stadsbyggnadskontoret as well.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201114
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.