Utveckling av Höggeröds fritidshus. En fråga om bevarande och modernisering

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201136
Download file(s):
File Description SizeFormat 
201136.pdfFulltext16.64 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utveckling av Höggeröds fritidshus. En fråga om bevarande och modernisering
Authors: Hallberg, Emma
Schleeh, Sandra
Abstract: Höggeröd på nordöstra Orust är ett vackert fritidsområde med en tidstypisk karaktär från sextiotalet som är värd att bevara. Ett problem som uppstått på senare år är att husägarna vill flytta in permanent i sina fritidsstugor och bygga ut dessa till större och mer funktionella villor, men detta godkänner inte detaljplanen. Samtidigt finns en önskan om att kunna lösa detta ändå och göra alla delaktiga parter nöjda. Syftet med rapporten är att uppmana till en fördjupad diskussion om Höggeröds fritidshusområde och frågan om hur dessa skall utvecklas och samtidigt bevaras. Frågan om vilka krav och lagar som gäller kring ombyggnationer har även besvarats för att kunna göra ett så bra underlag som möjligt. För att kunna bevara detta kulturarv så kommer ett underlag till en bevarandeplan att tas fram med hjälp av den här rapporten. Förslag på reglering av detaljplanen ges för att kunna möjligöra ett mer tillgängligt, permanent boende i de gamla fritidshusen. Dessa förslag grundar sig på studier av nuvarande detaljplan och områdets karaktär. Genom att studera gamla bygglov, göra studiebesök i området, samla relevant bakgrundshistorik från böcker och genom en kontinuerlig handledning av kunniga inom området fås en bra förståelse för hur området är uppbyggt samt vad som karaktäriserar fritidshusen i Höggeröd. Resultatet blev tre olika förslag på utveckling av ett specifikt fritidshus i området, utvecklingen är moderniserad men husens karaktär har bevarats. Alla tre resultaten ger förslag på ökad möjlighet till ett mer permanent boende som inom en rimlig ram sammanfaller med karaktäristiken av kulturarvet. I förslag 1 så utvecklas huset efter vad detaljplanen säger, i förslag 2 ges förslag på reglering av detaljplanen och förslag 3 är en vidare utveckling av förslag 2. ABSTRACT Höggeröd is a summerhouse area located on the northeastern side of Orust, Sweden. The characteristic for this area and the cottages is typical for the sixties and worth preserving. This report is a substrate for a conservation plan about preserving this heritage and its purpose is also to encourage a discussion about the questions of preserving and the development of these buildings. There will be proposals to regulate the current local plan in order to renovate the cottages to be more permanent and available houses. By study old building permits, making study visits in the area, reading books that are relevant to this topic and getting continuous guidance, a good understanding about the building technique and the characterization of the area was achieved. The result is three suggestions of developing the cottages to a more permanent housing while preserving the character of the holiday cottage. A specific cottage in the area was selected based on its original condition. All three results are suggestions of an increased possibility to a more permanent living. In suggestion 1 there will only be changes that coinciding with the provisions in the zoning, suggestion 2 will give proposals of changing the zoning to a larger residential area and suggestion 3 are a further development of suggestion 2.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201136
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.