Återbruk av tegelstenar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201199
Download file(s):
File Description SizeFormat 
201199.pdfFulltext1.48 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Återbruk av tegelstenar
Authors: Öhrn, Maria
Isaksson, Sandra
Abstract: Det produceras mycket byggnadsmaterial och samtidigt byggs det i snabb takt. När en byggnad rivs och byggnadsmaterialet ska tas omhand återvinns materialet eller hamnar på deponi, istället för att återanvändas trots att många byggnadsmaterial med fördel kan användas i nya projekt. Byggnadsbranschen är en av de branscher i Sverige som producerar mest avfall. Syfte 1: jämföra återbrukade tegelstenar med nyproducerade ur ett livscykelperspektiv, med avseende på miljöpåverkan, kostnad, arbetstid och kvalitet. Syfte 2: utvärdera förutsättningarna för en andrahandsmarknad och en ny affärsmodell med avseende på attityder, marknadsföringsperspektiv, miljömärkning och tegelflöden. Jämförelse mellan återbrukade tegelstenar och nyproducerade tegelstenar har utförts med hjälp av en fallstudie av ett tegelhus. I denna fallstudie studeras och jämförs miljöbelastningar, kostnad, arbetstid och kvalitet. Ett tryckhållfasthetstest har gjorts på återbrukade tegelstenar för att undersöka kvaliteten hos stenarna. Information från litteraturstudier och intervjuer har gett upphov till ett förslag på en ny livscykel och en ny affärsmodell för återbrukade tegelstenar. Rapporten är avgränsad till att studera återbruk inom byggnadsbranschen i Sverige med fokus på Göteborgsregionen. Affärsmodellen är avgränsad mot försäljning till företag och en mer generell bild över marknadsföring och affärsutveckling presenteras. De miljöbelastningar som undersöks avgränsas till enbart tegelstenars koldioxidutsläpp från transport och energianvändning vid tillverkning. De viktigaste slutsatserna som dras i rapporten är att genom återbruk av tegelstenar minskas miljöpåverkan vid transporter och tillverkning av tegel, jämfört med nyproducerade tegelstenar. Det kostar mer att bygga med återbrukade tegelstenar samt längre arbetstid krävs. Utvecklas affärsmodellen och marknadsförs de återbrukade tegelstenarnas positiva fördelar så kan på sikt en marknad och efterfrågan skapas.
Keywords: Annan teknik;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201199
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.