Miljöförbättringar inom grundläggning - Studie kring Gröna kartan för Skanska Sverige AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203462
Download file(s):
File Description SizeFormat 
203462.pdfFulltext15.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Miljöförbättringar inom grundläggning - Studie kring Gröna kartan för Skanska Sverige AB
Authors: Tommy, Börjesson
Svantesson Fridhagen, Johanna
Abstract: Examensarbetet syftar till att för grundläggningsavdelningen på ett svenskt bygg- och anläggningsföretag undersöka vilken potential som finns att förbättra deras miljöarbete. Examensarbetet ska redogöra för vilka grundläggningsmetoder och miljöverktyg som används mest på avdelningen och hur kunskapen om dessa verktyg ser ut hos de anställda. Utifrån detta redovisas förslag på förbättringar. Faktainsamling har skett genom att anställda med olika befattning på företaget intervjuats och studiebesök genomförts. Information från företagets intranät och rapporter som tidigare behandlat ämnet har använts för att få en helhetsbild av ämnet. Det framgick genom intervjuerna att de anställda arbetar på ett miljömedvetet sätt men att det inte finns någon rutin i miljöarbetet och i användningen av de hjälpverktyg som företaget tagit fram. Ett av dessa verktyg har vi fokuserat mest på i vårt examensarbete. Ett viktigt resultat av studien är att anställda på den undersökta avdelningen redan gör mer än de tror när det gäller miljöarbetet och projekten har därför placerats på högre nivåer på miljöverktyget än vad de anställda är medvetna om. Slutsatsen är därför att en bättre rutin för dokumentation av miljöarbetet behövs så att positiva resultat redovisas i projektets slutfas. Företagets miljöavdelning kan även behöva anpassa verktyget mer utifrån vad som är möjligt att uträtta på respektive avdelning då det i dagsläget är lättare för vissa avdelningar att använda sig av miljöverktyget.
Keywords: Annan naturvetenskap;Other Natural Sciences
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203462
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.