Placering av uteluftsintag till ventilationssystem - Energieffektivitet och funktion

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/208947
Download file(s):
File Description SizeFormat 
208947.pdfFulltext1.2 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Placering av uteluftsintag till ventilationssystem - Energieffektivitet och funktion
Authors: Alexandersson, Nils
Josefsson, Robert
Abstract: Syftet med denna undersökning har varit att utreda den mest fördelaktiga placeringen av ett intag av uteluft till ett ventilationssystem. Detta har gjorts med hänsyn till såväl praktiska normer som tekniska riktlinjer för att sedan skapa en lösning med så stor energimässig och ekonomisk vinning som möjligt. Vidare undersöktes också möjligheten att använda sig av två separata luftintag i olika väderstreck för att skapa ännu mer av dessa vinster. För att skapa underlag för energimässiga och ekonomiska beräkningar genomfördes mätningar i form av temperaturloggning runt en befintlig byggnad där fyra stycken givare placerades ut mot väderstrecken nordväst, sydväst,nordost och sydost. Även loggning av väderförhållanden gjordes med hjälp av en väderstation. När temperaturer samlats in under en period användes dessa för att skapa skillnader mellan de olika väderstrecken som givarna varit placerade mot. Dessa skillnader, benämnda som medeltemperaturdifferenser eller MTD, låg sedan till grund för de resultat undersökningen gav. Efter mätningar och beräkningar kunde ett antal resultat redovisas där flera visade på tilltalande värden. Viktiga faktorer kunde utläsas, där verkningsgraden av värmeåtervinning visade sig vara en av de mest väsentliga för resultaten. Samtidigt visade beräkningarna att den stora potentialen låg i användning av solinstrålning vid värmebehov. Möjligheterna inom detta område var så stort att det till och med skulle kunna bära de påkommande investeringskostnader som tagits i beaktning vid beräkningarna angående separata luftintag, detta vid såväl enbart värmebehov som kombinerat värme- och kylbehov. Vidare märktes också att besparingar vid kylbehov hade en betydligt mindre potential än värmebehov och att det i fallet med endast kylbehov inte skulle vara ekonomiskt försvarsbart att använda sig av flera separata luftintag. Slutsatserna av undersökning har blivit att det finns en potential inom området och att det faktiskt finns en möjlighet att använda sig av separata luftintag för att tillgodose en byggnads energibehov i tilluften. Detta är dock beroende av ett antal faktorer där byggnadens behov i form av temperaturer och flöde spelar mycket in. Dessutom har fastslagits att vidare undersökningar, med bättre noggrannhet, skulle ge ett tydligare resultat och vara fördelaktigt att genomföra för att få en bättre bild av den upptäckta potentialen.
Keywords: Building Futures;Hållbar utveckling;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Sustainable Development;Civil Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/208947
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.