Utformning av tilläggsisolering med hänsyn till krav på U-värde, fukt och brand

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213700
Download file(s):
File Description SizeFormat 
213700.pdfFulltext2.05 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Utformning av tilläggsisolering med hänsyn till krav på U-värde, fukt och brand
Authors: Liljenhed, Alexander
Rehn, Daniel
Sandgren, Efraim
Tjäder, Elin
Abstract: Rapporten syftar till att för en homogen vägg utforma lösningsförslag av tilläggsisolering med de respektive isoleringsmaterialen expanderad polystyren, aerogelmattor samt vakuumpaneler. Materialen har jämförts med isoleringsmaterialet mineralull, som är ett etablerat material vid tilläggsisolering. För lösningsförslag har det undersökts huruvida de klarar av de krav på U-värde, fukt och brand, vilka ställs av Boverkets byggregler. Rapporten innehåller en litteraturstudie där brandkraven utretts och materialkonstanter till beräkningarna tagits fram. Till litteraturstudien har boken Byggnadsmaterial, P. G. Burström (2007) använts som teoretiskt underlag om isolering. Specifik data gällande materialen har hämtats för expanderad polystyren från Plast- & Kemföretagen (2007) och för aerogelmattor och vakuumpaneler från rapporter av och intervjuer med doktorand Axel Berge och doktor Pär Johannson, vilka är specialister på dessa material. Boverkets byggregler gällande brandkrav har kompletterats och förklarats av brandkonsulterna Gunilla Nilsson och Håkan Rönnqvist från Prevecon Brand & Riskkonsult samt av Per Thureson, som arbetar på brandavdelningen på Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP. Litteraturstudien har resulterat i lösningsförslag för utvändig och invändig tilläggsisoleringav de fyra isoleringsmaterialen. För lösningarna har erforderliga tjocklekar beräknats för isoleringen samt temperatur- och fuktfördelning i väggelementet. Beräkningarna har genomförts i Matlab och beräkningsgångar och randvillkor har hämtats från Introduction to building physics, C-E Hagentoft (2001) respektive Byggnadens klimatskärm – Fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet, B-Å Pettersson (2009). Rapporten visar att vakuumpaneler och aerogelmattor bidrar till mindre totala tjocklekar på tilläggsisoleringen gentemot mineralullen för att uppfylla kravet på eftersträvat U-värde. EPS:en, expanderade polystyrenen, ger samma totala tjocklek som med mineralull vid invändig tilläggsisolering men något lägre vid utvändig då en enstegstätning undersökts för EPS:en och lösning med luftspalt för mineralullen. Utvändig tilläggsisolering är att föredra ur fuktsynpunkt då den befintliga konstruktionen hålls varm. Enligt undersökningen har dock fuktproblem uppstått i samtliga konstruktioner som undersökts. Med hänsyn till hur konstruktionen med tilläggsisoleringen uppfyller fuktkrav bör II en mer omfattande beräkningsmodell ställas upp där problemområden i större utsträckning behandlas och materialegenskaper hos den befintliga väggen noggrant undersöks. Ur brandsynpunkt skall aerogelmattor och EPS kombineras med obrännbara material för att skydda dessa och uppfylla de brandkrav som ställs av Boverkets byggregler. Vakuumpaneler är klassat som obrännbart material och har således inga problem att användas som ytskikt, dock bör vakuumpaneler skyddas av annat material med hänsyn till punktering som försämrar panelernas isoleringsförmåga. Det föreligger förbättringsmöjligheter i de presenterade lösningarna med hänsyn till brand för aerogelmattorna och hur väl vakuumpanelerna måste skyddas med hänsyn till punktering.
Keywords: Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering;Building Futures
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213700
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.