Inomhusmiljö i vårdlokaler.Kravnivå för termiskt klimat, luftkvalitet, ljus och färg.

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21528
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Inomhusmiljö i vårdlokaler.Kravnivå för termiskt klimat, luftkvalitet, ljus och färg.
Authors: Johansson, Annica
Skoog, Jennie
Abstract: Syftet med arbetet är att utifrån brukarnas behov formulera en kravnivå för termiskt klimat, luftkvalitet, ljus och färg i vårdlokaler. För de fyra områdena har olika målgrupper studerats. En kravnivå har tagits fram för termiskt klimat, luftkvalitet, ljus och färg. Resultaten visar att det med enkla medel går att förbättra inomhusmiljön i vårdlokaler. Äldre människor har svårt att reglera sin kroppstemperatur och ställer därmed högre krav på det termiska klimatet. Människokroppen är inriktad på att skydda sig mot överhettning. Aldre med ett forsamrat temperaturreglermgssystem loper salunda storre risk att vid låga temperaturer utsättas för hypotermi. 1 en geriatrisk vårdmiljö befinner sig vårdpersonal och patienter och dessa grupper har olika krav på det terniiska klimatet. Vald nivå på det termiska klimatet kan ofta vara baserad på ett missnöjesindex, PPD-index, men ett sådant är inte utan vidare relevant för en geriatrisk avdelning. Istället för PPD-index bör det sättas ett operativ temperaturkrav på exempelvis 22-24 °C. Ordet luftkvalitet kan dels defmieras som ett uttryck för luftens innehåll av föroreningar och dels som ett uttryck för hur människan upplever luften, Astmatiker och allergiker är känsligare för gasformiga och partikulära föroreningar än en frisk människa. De hygieniska gränsvärden för olika föroreningar som finns idag är höga och gäller för en frisk människa i en bostad. För att luften i vårdlokalerna, där astmatiker och allergiker vistas, ska vara acceptabel bör det i korridorer och trapphus fmnas mekanisk tilluft. Tilluften bör passera ett partikelfilter med avskiljningsgrad 8 0-90 % vilket motsvarar lägst EU-klass 7. Synen försämras med stigande ålder. Därför ställer äldre större krav på belysningens nivå och utformning. Bländning skall undvikas och belysningen skall vara rätt riktad och bra fordelad Inom varden finns kategorierna patienter, vardpersonal och stadpersonal Dessa grupper har olika krav på belysningen. Dagens belysningskrav från Ljuskultur och NUTEK är goda, men det borde även finnas krav på lägsta uppmätta belysningsstyrka och ljusfördelning i ett rum som komplement till krav på medelbelysningsstyrka. Vidare borde det finnas krav på steglös ljusreglering av allmänbelysningen i patientrum för att undvika bländning för en sängliggande patient. Nybyggda vardlokaler liknar de aldre vad galler fargsattning och formgivning och stimulerar ej till tillfrisknande. Miljön inomhus anses dock vara viktig för att patienterna ska tillfriskna snabbare. För patienter med autistiska besvär krävs i allmänhet en enkel omgivning, då detaljer förvirrar patienterna och därför bör undvikas. Färger kan också betyda mycket för dementa personer. Färgerna far dem att känna sig som hemma och därmed må bra. Om färgsättningen ska fungera i vården bör den kombineras med formgivning. Färg fungerar dock bra för att väcka uppmärksamhet.
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2002
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik : E170:2002
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21528
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.