En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215319
Download file(s):
File Description SizeFormat 
215319.pdfFulltext1.83 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.
Authors: Wallentin, Angelica
Abstract: Denna rapport jämför fyra stora miljöcertifieringssystem som finns på den svenska marknaden; BREEAM, LEED, GreenBuilding och Miljöbyggnad och utvärderar den framtida utvecklingen för systemen. BREEAM och LEED är internationella system som ursprungligen kommer från Storbritannien respektive USA. Systemen tar inte bara hänsyn till själva byggnaden utan hela området runtomkring. GreenBuilding är ett smalare miljöcertifieringssystem som enbart fokuserar på energianvändningen och introducerades som ett pilotprojekt i tio EU-länder. Det fjärde systemet Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som ligger någonstans mellan de redan nämnda systemen. Systemet fokuserar på själva byggnaden och inte området runt omkring, systemet kommer ursprungligen från Sverige. Tre metoder har används för att analysera miljöcertifieringssystemens framtida utveckling på den svenska marknaden. Den första metoden består av en litteraturstudie där systemens bedömningsgrunder och uppbyggnad undersöks. Den andra och tredje metoden är en enkätundersökning respektive en intervjustudie. Enkäten har besvarats av 20 personer som alla varit aktiva inom något miljöcertifieringssystem och inom byggbranschen. Metoden för enkätundersökningen har varit en blandning av semistrukturerad och strukturerad. Resultatet av enkäterna har sedan sammanställts med hjälp av en SWOT-analys för att på ett tydligt sätt visa systemens olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den främsta slutsatsen som har dragits från rapporten, utifrån framförallt enkäterna och intervjuerna är att antalet miljöcertifieringssystem kommer vara samma i antalet som de är idag eller öka något. Detta kommer ske främst för att marknaden med miljöcertifiering är så ny som den är och det fortfarande finns plats för fler system. En annan slutsats som också kom fram var att kostnaden för användningen av ett miljöcertifieringssystem måste sänkas. Fortsätter priserna att uppfattas som höga finns det en risk att antal certifierade byggnader minskar och att bara de större företagen använder sig av systemen.
Keywords: Building Futures;Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:55
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215319
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.