Hållbar renovering av befintlig bebyggelse, En jämförelse av tre energieffektiva byggmetoder

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219209
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hållbar renovering av befintlig bebyggelse, En jämförelse av tre energieffektiva byggmetoder
Authors: Börrefors, Sara
Abstract: Efterfrågan på mer miljövänliga och energieffektiva byggnader har ökat de senaste åren och en bidragande orsak till detta är det ständigt ökande energipriset. Idag står bebyggelsen i Sverige för ungefär 40 % av den totala energianvändningen och debatten om energieffektivt boende är högst aktuell då kraven för byggnaders energianvändning ständigt höjs. Men det är inte bara vid nybyggnation utan även vid renovering av befintlig bebyggelse som energieffektivisering bör beaktas. Är det fördelaktigt ur ekonomisk och energimässig synpunkt att konvertera en byggnad till lågenergihus idag? Det är detta denna rapport undersöker. Genom att titta på ett referensobjekt och undersöka vad som krävs för att konvertera denna byggnad till passivhus, nollenergihus respektive plusenergihus har det utvärderats om det verkligen är fördelaktigt att investera i en konvertering till lågenergihus. Detta med avseende på både energi och ekonomi. Denna rapport visar att det idag är fördelaktigt att konvertera befintlig bebyggelse framförallt till nollenergihus som är det alternativ som får både lägst årlig kostnad och energianvändning. Denna typ av byggnad kan även lätt konverteras till plusenergihus genom komplettering med fler solceller eller andra energiproducerande installationer i en framtid då marknaden för små elproducenter är mer gynnsam än den är idag.
Keywords: Energi;Samhällsbyggnadsteknik;Hållbar utveckling;Energy;Civil Engineering;Sustainable Development
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219209
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.