En studie om avfallshanteringen i Göteborgs innerstad med fokus på förbättringar Inom Vallgraven

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/221295
Download file(s):
File Description SizeFormat 
221295.pdfFulltext906.26 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En studie om avfallshanteringen i Göteborgs innerstad med fokus på förbättringar Inom Vallgraven
Authors: He, Daniel
Reyes, Felipe
Abstract: Det sker i dagsläget en förtätning i Göteborgs innerstad. Detta leder till en ökad population vilket ger större mängder avfall. Med större mängder avfall så uppstår en del problem som bör ses över och finna lämpliga åtgärder till dessa. Målet med detta examensarbete var att ta fram grunden till en åtgärdsplan till Innerstaden Göteborg, som ska hjälpa dem att arbeta med avfall och miljörum på ett mer hållbart sätt. Innerstaden Göteborg är en sammanslutning av butiker och fastighetsägare som ständigt jobbar mot att göra Göteborgs innerstad till en mer attraktiv stadskärna. Eftersom Innerstaden Göteborgs medlemmar främst befinner sig Inom Vallgraven så har arbetet avgränsats till denna stadsdel. Arbetsgången delades upp i tre delar. Inledningsvis gjordes en förstudie för att ta reda på vilka lagar man måste ta hänsyn till och hur avfallshanteringen ser ut idag. Sedan bokades möten med de inblandade aktörerna vilket är avfallsentreprenörerna, kommunen samt fastighetsägarna. De fastighetsägare som man inte hann träffa skickade man en enkät till. Resultaten från dessa möten samt enkätssvaren sammanställdes för att sedan identifiera gemensamma problem bland fastighetsägare. Slutligen analyserades materialet för att finna möjliga lösningar till de identifierade problemen. Man har även under arbetets gång kartlagt de befintliga miljörummen Inom Vallgraven eftersom att en kartläggning på detta inte gjorts tidigare. Detta kan användas av Innerstaden Göteborg som stöd för att skapa en mer hållbar stadskärna. Baserat på dessa resultat sammanställdes en lista på konkreta åtgärder som ett första utkast på en åtgärdsplan. En av lösningarna som studerats är ett mycket lovande koncept som kallas för Avfallsterminaler. Dessa terminaler är större miljörum som placeras i utkanten av innerstaden dit eldrivna fordon levererar innerstadens avfall. Därefter hämtar större sopbilar avfallet från denna terminal och kör det vidare till respektive behandlingsanläggningar. Detta avlastar bland annat mängden tung trafik på innerstadens gator.
Keywords: Annan samhällsbyggnadsteknik;Annan samhällsvetenskap;Other Civil Engineering;Other Social Sciences
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/221295
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.