Materials lämplighet för bullerskärmskonstruktioner - En jämförelse med avseende på ljudreduktion, kostnader och miljöaspekter

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232476
Download file(s):
File Description SizeFormat 
232476.pdfFulltext14.38 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Materials lämplighet för bullerskärmskonstruktioner - En jämförelse med avseende på ljudreduktion, kostnader och miljöaspekter
Authors: Björk Tocaj, Caroline
Hellberg, Anton
Petersson, Axel
Toller, Erik
Abstract: Sammandrag Bullerstörningar är ett allvarligt problem kopplat till vägtrafik. Trafikverket, som väghållare, åligger att skydda kringliggande miljöer från buller. Där extra åtgärder behövs är bullerskämar en lösning. Denna undersökning behandlar utformning av bullerskärmar samt dess ljudreducerande egenskaper. I studien jämförs olika material med avseende på deras ljudreducerande förmåga, kostnader samt miljöaspekter för att avgöra vilka material som är lämpade för bullerskärmskonstruktioner. För att utvärdera olika material har egenskaper tagits fram ur litteraturstudier och fältmätningar har utförts på specifika skärmar. De undersökta materialen är trä, glas, tegel och fibercementskivor. I fältundersökningarna har ljudnivåerna på respektive sida om skärmarna mätts upp och den ljudreducerande förmågan beräknats som differensen mellan sidorna. Resultaten har utvärderats genom ett antal multikriterieanalyser och sedan jämförts med varandra. Litteraturstudien visar att effektiviteten hos bullerskärmar bl.a. påverkas av skärmens material, dimensioner, täthet samt avstånd från ljudkälla till skärm. Undersökningarna visar även att skärmarna bör placeras så nära ljudkällan som möjligt, konstrueras så det inte finns några håligheter och av ett material med hög ytvikt och högt ljudreduktionstal. Fältmätningarna visar att det finns stora skillnader mellan materialen. Glas och tegel har bäst ljudreducerande förmåga vilket troligen beror på en högre densitet och ytvikt jämfört med fibercementskivor och trä. Kostnadsanalysen visar däremot att trä är det billigaste materialet tätt följt av fibercementskivor. Tegel är billigare än glas men båda materialen är betydligt dyrare än de förstnämnda. Varje material tilldelades en ekologisk faktor beräknad ur multikriterieanalysen. Denna faktor visar att tegel är det mest miljövänliga materialet utifrån de valda parametrarna. Övriga material bedöms relativt likvärdiga. Den slutgiltiga analysen väger samman materialens ljudreduktion, kostnader och miljöpåverkan. Ljudreduktionen har bedömts dubbelt så viktig som de övriga parametrarna och har därför viktats för att ge större påverkan på resultatet. Detta innebär att den slutliga fördelningen av materialens lämplighet för bullerskärmskonstruktioner är tegel, trä, fibercementskivor och glas. Det är då viktigt att ha i åtanke att alla bygnationer av bullerskärmar skiljer sig åt och att olika aspekter varierar i betydelse. För att välja rätt material krävs det därför att alla parametrar vägs in i valet.
Keywords: Building Futures;Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232476
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.