Effektivisering av lager- och produktionsstyrning - En fallstudie på MIM Construction

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238889
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238889.pdfFulltext23.04 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Effektivisering av lager- och produktionsstyrning - En fallstudie på MIM Construction
Authors: Linnéa, Anderssen
Paulsson, Linnea
Abstract: E2016:050 En allt mer konkurrenspräglad marknadsutveckling kräver effektiva produktionssystem med korta svarstider mot kundbehov. En tillfredställande lagerservicenivå, som möjliggörs genom bland annat korta ledtider och effektiva produktionsflöden, är en förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden. Detta har medfört att effektivisering och ledtidsreducering är områden som i allt större utsträckning prioriteras hos tillverkande företag. Studien, i form av en fallstudie, har genomförts på det tillverkande företaget MIM Construction AB i Trollhättan. Fabriken i Trollhättan tillverkar i huvudsak hundburar. Produktionen baseras på ett tryckande system där tillverkningen sker mot lager. Detta gör att lagerservicenivån är en kritisk faktor. Tillverkningen karakteriseras av stora partier, få omställningar, mycket produkter i arbete samt att färdigvarulagret periodvis inte överensstämmer med efterfrågan. Långa ledtider är ett faktum, vilket bland annat kan härledas till den icke optimala produktionsplaneringen och tillverkningsflödet. Studien syftar till att resultera i konkreta förändringsförslag med avseende på produktionsplanering och flöde för att förbättra lagerstyrningssystemet och minska ledtider. Litteraturstudier har utförts för att erhålla en grundläggande teoretisk bakgrund om vilka faktorer som påverkar ledtider för att bland annat kunna förbättra lagerservicenivån. Parallellt med detta utfördes empirisk undersökning för att sedan utforma en nulägesbeskrivning. Utifrån denna har faktorer som situationsspecifikt påverkar ledtiden identifierats. Slutligen utfördes en analys av hela produktionssystemet och förbättringsförslag arbetades fram. Ett antal problemområden har i analysen identifierats, exempelvis inom produktionsplanering, IT-system och hantering av efterfrågan, och förbättringsförslag för dessa har utformats. Vidare utformades ett övergripande lösningsförslag i form av ett situationsanpassat förbrukningsstyrt system med syfte att förkorta svarstiden gentemot färdigvarulagret.
Keywords: Transport;Övrig industriell teknik och ekonomi;Transport;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238889
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.