Six Sigma - Undersökning av bakomliggande orsaker till kvalitets- och effektivitetsproblem på ett medelstort tillverkningsföretag

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239131
Download file(s):
File Description SizeFormat 
239131.pdfFulltext2.2 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Six Sigma - Undersökning av bakomliggande orsaker till kvalitets- och effektivitetsproblem på ett medelstort tillverkningsföretag
Authors: Kamperin, Gustav
Pogosjan, Pogos
Abstract: I stora företag och organisationer är kvalitetsarbete allmänt vedertaget och något som ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten. SME (Small and Medium-sized Enterprises) ligger inom detta område i allmänhet efter större företag, vilket även är fallet för Eribel Production AB, där projektet genomfördes. Syftet med projektet var att finna de bakomliggande orsakerna till kvalitetsproblemen samt den låga maskinutnyttjandegraden vid Eribels ytmonteringsavdelning, med emfas på det sistnämnda samt att ge förslag på lämpliga förbättringsåtgärder. Detta med hjälp av DMAIC-metodiken(Define, Measure, Analyse, Improve, Control) som ingår i Lean Six Sigma. På grund av tidsbegränsning har endast delarna Define, Measure och Analyse i DMAIC genomförts. Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in och analyserats med hjälp av ett antal av de ingående verktygen i Six Sigma. Eribel har huvudsakligen två typer av stopp som inverkar på maskineffektiviteten, det ena är omställningsstopp och det andra är stopp under drift. Analys av dessa moment visade att omställningstiderna är så långa som de kan förväntas vara och att endast en systematisk förändring i grunden kan förkorta omställningstiderna avsevärt. Utifrån de stopptider som observerats under drift beräknades maskinkostnaden för de oplanerade stoppen till 723 800 kr för ett helt år. Orsaker till stopp under drift är av varierande slag och av varierande längd. Styrdiagram över stopptider under drift indikerar att stopp längre än tio minuter kan vara av värde att följa upp och om möjligt eliminera. Stopp kortare än tio minuter tillhör processens normala variation och åtgärdsförsök riskerar att orsaka överstyrning vilket kan resultera i försämringar och större variation. En huvudslutsats som drogs av projektet var att det första steget bör vara att företaget förbättrar och utökar sitt mätsystem. När detta gjorts blir det lättare att se vilka problem som ska åtgärdas först och främst. Ett mindre projekt av detta slag ger en god inblick i företagets situation men det ger inte nödvändigtvis tillräcklig grund för att specifika åtgärder ska kunna implementeras i produktionen.
Keywords: Produktion;Hållbar utveckling;Produktionsteknik;Production;Sustainable Development;Manufacturing engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239131
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.