Återvinning av spillvärme från industriell verksamhet. Fallstudie för MIM Construction ABs lackeringsprocess.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240109
Download file(s):
File Description SizeFormat 
240109.pdfFulltext1.91 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Återvinning av spillvärme från industriell verksamhet. Fallstudie för MIM Construction ABs lackeringsprocess.
Authors: Giebat, Ninni Johansson
Högerg, Hanna
Abstract: Många industrier använder sig idag av energikrävande processer vilket resulterar i spillvärme. Spillvärmen bör återvinnas för ekonomisk och miljömässig vinning. MIM Construction AB i Trollhättan är ett företag som producerar hundburar där lackering av burkomponenter är del av verksamheten. Lackeringsprocessen består av olika delprocesser såsom tvätt, lackering, torkning och härdning, vilka kräver en stor mängd energi som övergår i spillvärme. Processernas spillvärme återvinns idag, via ett vätskekopplat batteri till ett ventilationsaggregat, där värme återvinns av frånluften och överförs till inkommande uteluft. Dagens återvinnare ger relativt höga avluftstemperaturer, vilka idag går till spillo med luften som lämnar byggnaden. Syftet med rapporten är att se över dagens värmeåtervinning samt möjligheten att mer effektivt kunna ta vara på spillvärmen. Detta har genomförts genom att kontrollera 2 olika fall. Det första fallet syftar till att man behåller dagens värmeåtervinnare och ser över möjligheten att ytterligare återvinna från avluften mha en frånluftvärmepump. Fall 2 syftar till att byta dagens värmeåtervinnare till en roterande värmeväxlare och där även kontrollera möjligheten att separera frånluftskanalerna. Möjligheten att återvinna värme från värmeåtervinnarens avluft kontrolleras även. Återvinningsmöjligheterna har avgränsats till byggnadens vattenburna värmesystem. Byggnadens uppvärmningssystem består utav 3 separata system: Fastighetens värmesystem, Processens värmesystem och Tappvattensystem, vilka i dagsläget försörjs av fjärrvärme. För att beräkna mängden spillvärme som idag återvinns och möjligheten för ytterligare värmeåtervinning, har temperatur och lufthastighetsmätningar i delprocessernas frånluftskanaler utförts. Mätningar har även genomförts på byggnadens uppvärmningssystem samt ventilationsaggregatet för att kartlägga deras värmebehov. För det två fallen som kontrollerades hos MIM finns det potential att ytterligare ta vara på spillvärme från processen. För andra energikrävande industrier finns möjlighet att använda sig utav liknande återvinningsmetoder men resultatet kommer variera beroende av verksamhet. Resultatets rimlighet har analyserats vad det gäller uppmätta värden, metoder, källor och beräkningar. Problematik och tips vid utförande av liknande projekt har lyfts fram.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Energi;Civil Engineering;Building Futures;Energy
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-33
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240109
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.