Nylansering av Nilconelementet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242105
Download file(s):
File Description SizeFormat 
242105.pdfFulltext1.32 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Nylansering av Nilconelementet
Authors: Börjesson, Adam
Fast, Anton
Abstract: Examensarbetet har utfärdats på uppdrag av Sven Nilsson, entreprenör och grundare av Nilcon Engineering AB. Företaget producerade under åren 1965-1992 ett innovativt bjälklag som användes i byggbranschen både i USA och Europa. Produktionen är idag avvecklad och Nilcon Engineering AB önskar att återuppta den, därav initiativet till detta examensarbete. Syfte Syftet med examensarbetet är att identifiera och analysera vad en stomentreprenör i byggbranschen bör ta i beaktning vid en nylansering av en produkt utifrån ett kundrelations- och marknadsföringsperspektiv. Precisa frågeställningar I. Bör Nilcon, som stomentreprenör, lägga resurser på att utforma en uttalad strategi när de etablerar sig i byggbranschen? II. Bör Nilcon, som stomentreprenör, ha uttalat vision, mission och uppdrag vid en etablering i byggbranschen? III. Bör Nilcon, som stomentreprenör, genomföra en situationsanalys inför presentation och lansering av Nilconelementet? IV. Bör Nilcon, som stomentreprenör, använda sig av marknadsföringsbyråer vid marknadsföring inom byggbranschen? V. Hur viktigt är det för Nilcon, som stomentreprenör, att använda sig av personliga relationer vid kundhantering i byggbranschen? VI. Vad behöver Nilcon, som stomentreprenör, känna till om beställarnas köpprocesser i byggbranschen? VII. Vad bör Nilcon, som stomentreprenör, bevara i organisationen då de expanderar i byggbranschen? Metod En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer har genomförts med anledningen av att specifika intervjurespondenter söktes. För att finna lämpliga intervjurespondenter har tre krav ställts på respektive intervjurespondent; att de ska ha II arbetslivserfarenhet inom byggbranschen, beställt uppdrag av och hanterat kontakten med underentreprenörer. Studien innefattade 15 frågor som mestadels var öppna. Slutsats Nilcon bör ha en uttalad strategi, anledningen är att det ger stöd till företagets strategiska val som skapar långsiktiga värden och för att låta företagets strategi genomsyra de anställdas värderingar och förhållningssätt. Nilcon bör ha en uttalad vision, mission och uppdrag. Anledningen är att det ger företaget en förståelse i vad som ska vara konsekvent i företaget och ett existentiellt syfte samt bidrar till implementeringen av företagets strategi. Inför lansering av Nilconelement bör Nilcon, som stomentreprenör, genomföra en situationsanalys, det finns dock analyser inom situationsanalysen som är viktigare att beakta än andra. Makroanalysen bör genomföras med fokus på omvärldens politiska, sociala, lagliga och miljömässiga aspekter. En konkurrensanalys bör genomföras för att identifiera konkurrerande produkters egenskaper. En branschanalys bör genomföras för att finna eventuella inträdesbarriärer på den potentiella marknaden och avslutningsvis bör en marknadsanalys genomföras för att undersöka den potentiella marknadens storlek och tillväxt. Nilcon bör använda sig av marknadsföringsbyråer för att samla in data från nya marknader och för att skapa tydligt marknadsföringsmaterial förutsatt att Nilcon inte besitter denna kompetens. De bör dock inte använda marknadsföringsbyråer för att presentera sin produkt. Nilcon bör använda sig av personliga relationer vid kundhantering. Till en början bör de använda Key Account Managers sparsamt för att inte tappa nyvunna marknadsandelar. Som stomentreprenörer bör Nilcon känna till beställarnas köpprocesser. Dels för att kunna komma in i beställarnas interna gallringssytem av underentreprenörer men också för att kunna rikta sin marknadsföring rätt, vilket är extra viktigt då stomentreprenörer handlas upp i tidigt skede och vanligtvis av en central inköpsavdelning. Vid expansion bör Nilcon bevara sin kärnideologi som borde involvera Nilcons arbetssätt som stomentreprenör samt deras förmåga att klara av sina åtagna uppgifter.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-29
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242105
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.