Vikten av en gemensam objektbenämning i en byggnadsinformationsmodell (BIM)

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242112
Download file(s):
File Description SizeFormat 
242112.pdfFulltext4.66 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vikten av en gemensam objektbenämning i en byggnadsinformationsmodell (BIM)
Authors: SPINDEL, DAVID
OLSZANIEC-KOZAKIEWICZ, LUKASZ
Abstract: Detta examensarbete har under våren 2016 utförts vid högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik på Chalmers tekniska högskola. Studiens syfte är att undersöka möjligheterna till en gemensam benämning av byggnadsobjekt för en mer standardiserad byggbransch i Sverige. Genom byggprocessens olika skeden, från projektering till förvaltning, förekommer det i dagsläget relativt varierande metodik gällande namngivningen av objektinformationen i en byggnadsinformationsmodell. Hur objekt så som ett fönster eller en vägg benämns, omfattas av respektive företags BIM-manual. I de fall en sådan existerar har dessa riktlinjer stor spridning på noggrannhet och detaljnivå. De olika initiativen som tagits ifrån huvudsakligen byggentreprenörer, konsulter och beställare, innebär en varierande tolkning av hur objekt och dess information identifieras. Av förklarliga skäl kan detta leda till vissa missförstånd då objektinformationen inte hanteras metodiskt och på ett gemensamt sätt. I och med detta blir det dessutom problematiskt när systemet för objektbenämning inte går att återanvända, utan behöver anpassas inför varje enskilt projekt. Viljan till standardisering finns hos samtliga undersökta företag, dock måste kunskapen om BIM höjas för att beställare och övriga projektdeltagare skall inse fördelarna med ett ökat användande och därigenom vikten av en gemensam objektbenämning. Studien påvisar även att kraven på gemensamma riktlinjer måste komma från beställaren som i sin tur bör följa kravställning på myndighetsnivå via Boverket, instansen för samhällsbyggnad. Baserat på granskningen av manualer samt intervjustudien, resulterade arbetet i ett flertal rekommendationer gällande en standardisering med avseende på objektbenämning.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-17
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242112
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.