Digitala leveranser - BIM som informationsbärare

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242121
Download file(s):
File Description SizeFormat 
242121.pdfFulltext1.18 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Digitala leveranser - BIM som informationsbärare
Authors: GÖTBORG, ALBIN
OLSSON, PIERRE
Abstract: Examensarbetet utreder möjligheterna med digitala leveranser och Building information Model (BIM) som informationsbärare i byggprojekt. Syftet var att undersöka hur en hög BIM-användningsnivå kan implementeras och användas genom hela byggprocessen, från förfrågningsunderlag till produktion. Frågeställningen som är framtagen tillsammans med WSP undersöker vad som krävs för att 3D-modellen skall kunna ersätta klassiska 2D-ritningar, vilka funktioner som 3D-modellen bör ha i byggproduktionen och erfarenheter från projekt som genomförts med digitala leveranser. Förvaltningsstadiet och valet av digitala enheter behandlas inte i rapporten. För att besvara frågeställningen har litteratur- och intervjustudier gjorts. Litteratur inom området BIM har studerats för att öka kunskapen hos läsare och författare. Projekt som genomförts av Trafikverket och SISAB där en hög BIM-användningsnivå använts, ligger till grund för förstudien. Förstudien har genomförts som en kombinerad litteraturoch intervjustudie. Intervjuer har genomförts med personer som varit delaktiga i dessa projekt för att få en fördjupad förståelse för arbetssättet och hur detta upplevdes samt fungerade. Resultatet baseras på intervjuer med personer hos entreprenadföretag som har en stark anknytning till utvecklingen mot en högre nivå av BIM-användning. Intervjuerna var semistrukturerade och förstudien användes som underlag för diskussionen. Resultatet av studierna visade att verktygen finns för att leverera och använda BIM-modellen som informationsbärare. Det finns även ett flertal fördelar med att projekteringen sker i 3D och att i produktionen använda sig utav modellen som informationsbärare. Stora tid- och kostnadsbesparingar kan göras genom ökad kvalitetssäkring. Dessutom kan en ökning av kommunikation och säkerhet på byggarbetsplatsen vid implementering urskiljas. Det visar sig dock att efterfrågan av BIM-modeller måste öka samt att kravställningar från beställarna måste till för att utvecklingen skall ta fart framåt. Men samtidigt framkommer det att viss nödvändig kunskap och förståelse inom området BIM saknas hos beställare, konsulter och entreprenörer.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-01
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242121
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.