Kompatibilitet mellan ritnings- ochberäkningsmodell för ökad effektivitet i projekt inom byggsektorn - En utvärdering av kopplingen mellan Tekla Structures och Tekla Structural Designer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242137
Download file(s):
File Description SizeFormat 
242137.pdfFulltext2.27 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kompatibilitet mellan ritnings- ochberäkningsmodell för ökad effektivitet i projekt inom byggsektorn - En utvärdering av kopplingen mellan Tekla Structures och Tekla Structural Designer
Authors: GÖTHE, GUSTEN
BERG, OSCAR
Abstract: Building Information Model (BIM) har de senaste åren varit ett omtalat ämne i byggbranschen och flera företag och programutvecklare har börjat se fördelarna som kommer av att en modell kan användas till flera olika ändamål. Trimble lanserade 2015 en analys- och dimensioneringsprogramvara, vid namn Tekla Structural Designer, som ska kunna utnyttjas på just detta sätt. Programvaran presenterades som helt sömlös i sin koppling mot det redan väl etablerade ritningsprogrammet Tekla Structures. Från ÅF:s husbyggnadsavdelning utrycktes ett intresse för programvarorna och dess kompatibilitet. För att utvärdera om denna kompatibla koppling skulle kunna underlätta ÅF:s projekteringsarbete, efterfrågades en utredning av hur väl modellöverföringen fungerade i praktiken. För att reda ut den teoretiska bakgrund som krävdes för arbetet tillsattes en litteraturstudie, som skulle ge kunskap om projekteringsprocessen i teorin. Även intervjustudier utfördes för att reda ut hur projekteringsarbetet såg ut på ÅF i dagsläget, och hur den kompatibla kopplingen skulle kunna utveckla och effektivisera deras arbetssätt. Kopplingen mellan programvarorna utvärderades i en fallstudie där både styrkor och svagheter uppmärksammades. Ett rekommenderat arbetssätt togs fram och en metod för att använda programmen med ÅF:s befintliga arbetsmetod presenterades. De tester som genomfördes visade att kopplingen fungerade tillfredställande, förutsatt att projektören har en god förståelse för hur de två programvarorna samverkar samt vilka begränsningar som finns. Det rekommenderade arbetssättet förutsätter dock att modeller upprättas på ett väldigt exakt sätt, vilket i sin tur begränsar projektörens frihet att jobba på det sätt hen anser smidigast och kan leda till att viss handpåläggning måste utföras. Det visade sig även vara möjligt att, utan att ändra sitt arbetssätt, kunna utnyttja den befintliga kopplingen. Dock skulle detta arbetssätt komma att leda till extra handpåläggning, då modellen som importerades till Tekla Structural Designer var trasig vid import och behövde lagas. Detta visade sig vara ett omfattande arbete.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-20
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242137
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.