Cirkulär ekonomi och demontering för återanvändning inom byggindustrin

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245194
Download file(s):
File Description SizeFormat 
245194.pdfFulltext12.04 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Cirkulär ekonomi och demontering för återanvändning inom byggindustrin
Authors: Heinsoo, Johanna
Westerbring, Johanna
Abstract: Byggsektorn står för ungefär en tredjedel av allt avfall som genereras, därmed måste sektorn bidra till ett mer hållbart beteende. Detta för att undvika ett ohållbart utnyttjande av jordens resurser. Rapporten har utförts i samarbete med Hifab där syftet har varit att undersöka vilka material och komponenter som är lämpliga för återanvändning samt hur demonteringsprocessen fungerar i praktiken. Utöver detta har även en undersökning utförts i syfte att få kännedom om vad sektorn har för åsikter beträffande demontering och återanvändning. Fyra metoder har nyttjats för att kunna besvara frågeställningarna, dessa är litteraturstudier, intervju- och enkätundersökningar samt en fältstudie. Litteraturstudien i syfte att samla in grundläggande information och skapa en grund inför fortsatt arbete. Intervju- och enkätstudie för att kunna undersöka sektorns åsikter om ämnet som behandlas. Intervjustudien verkade även som ett komplement till litteraturstudien på grund av bristfällig information. Fältstudien användes för att utföra tester och arbeta fram en modell för inventering. Materialen och komponenterna som framkom som lämpliga för återbruk var trä, VVS, elektriska strukturer, belysningsarmaturer, dörrar, fönster och undertak. Dessa material och komponenter har ansetts som lämpliga utifrån möjligheten att praktiskt demontera dem utan att skador uppstår samt det antikvariska värdet som kan förekomma. Identifieringen av demonteringsprocessen har gett utfallet att momenten inventering, utförande av demontering och logistik och lagerhållning har belysts. Efterforskning har även genomförts om juridik kring återanvändning samt hur fastställande av kvaliteten på materialen och komponenterna som ska återbrukas ska utföras. Inventering ansågs som en viktig punkt och en matris utvecklades för att underlätta detta arbete. Inställningen gentemot demontering och dess utvecklig är positiv enligt samtliga intervjuade och deltagande av enkätundersökningen. Dock finns det en del hinder som till exempel den ekonomiska frågan, vem som ska betala för den ökade tidsåtgången som demontering kräver. Slutligen drogs slutsatsen att drivkrafter och påtryckningar måste komma högst uppe i kedjan, det vill säga av myndigheter och politiker.
Keywords: Materialvetenskap;Byggnadsteknik;Materials Science;Building engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-10
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245194
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.