Punkthus i bullerutsatta områden - Förslag på utformning av lägenheter

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249896
Download file(s):
File Description SizeFormat 
249896.pdfFulltext10.58 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Punkthus i bullerutsatta områden - Förslag på utformning av lägenheter
Authors: Andersson, Josefin
Wahllöf, Sofia
Abstract: SAMMANDRAG Då många av Sveriges städer expanderas byggs det allt fler bostäder i bullerutsatta områden. Idag ses ingen tendens till att trafikbullret kommer att sänkas inom de närmsta åren utan istället har en stadig ökning av biltrafiken noterats. Att bo i ett område med höga bullernivåer kan ge negativa hälsoeffekter som exempelvis stresspåslag och högre risk för hjärtinfarkt och stroke. Samtidigt diskuterar regeringen en sänkning av de befintliga bullerkraven för att underlätta bostadsbyggandet. Syftet med denna rapport är att utreda hur buller påverkar utformningen av bostäder samt ge förslag genom planlösningar på olika åtgärder för att minska bullerproblematiken. Arbetet har utgått från ett projekt i Kallebäck där ett punkthus ska byggas. Resultatet ska sedan kunna appliceras i andra bullerutsatta områden. Arbetet består av tre faser där den första fasen innefattar insamling av data med litteraturstudier, arkivstudie, en fältstudie och intervjuer med akustiker. Den andra fasen är en ritningsprocess med handledning från Liljewall Arkitekter där tre olika förslag på bullerlösningar har arbetats fram; lägenhetsstorlekar, indragna balkonger och T-husutformning. Därefter följer den tredje och sista fasen som består av en diskussion angående de olika förslagen. Slutsatserna som följer visar att beroende på det buller som förekommer påverkar det också utformningen på skilda sätt, detta då det kan komma buller från olika många håll. Därför kan lägenheter på större än 35 kvm inte placeras mot en fasad eller två fasader vinkelrätt som har buller högre än 55 dB(A) utan bulleråtgärd. Det går att lösa genom att utforma lägenheterna så de får en tyst sida. ABSTRACT When many of Sweden's cities expand, more and more homes are built in noise pollution areas. Today there are no seen improvement that the traffic noise will be reduced in the coming years, but instead a steady increase in car traffic have been recorded. Living in an area with high levels of noise can cause adverse health effects such as stress mark and higher risk of heart attack and stroke. At the same time as this expansion the government is discussing a reduction of the existing noise requirements to ease housing construction. The purpose of this report is to examine how noise affects the design of residences and present suggestions of floor plans with various noise-related measures. The work is part of a project in Kallebäck where a tower block are going to be built. The results will then be able to be applied in other noise pollution areas. The work consists of three phases where the first phase involves the collection of data with literature studies, archive studies, field studies and interviews with acousticians. The second phase is a process of developing floor plans with guidance from Liljewall Architects where three different suggestions for noise solutions have been developed; apartment sizes, recessed balconies and T-house design. Then follows the third and final phase consisting of a discussion of the various suggestions. The conclusions that follow show that depending on the occurring noise, it also affects the design in different ways, depending on if the noise comes from many different directions. Therefore apartments that are greater than 35 square meters can’t be placed against one facade or two facades perpendicularly with noise higher than 55 dB (A) without noise measure. It can be solved by designing the apartments so they get a quiet side.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249896
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.