Framtidens kontor fokuserar på människans välmående. En undersökning av WELL-certifieringens delar Fitness och Mind.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249918
Download file(s):
File Description SizeFormat 
249918.pdfFulltext7.07 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Framtidens kontor fokuserar på människans välmående. En undersökning av WELL-certifieringens delar Fitness och Mind.
Authors: Strandberg, Lovisa
Jennifer, Andersson
Abstract: Följande rapport är ett examensarbete skrivet vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers Tekniska Högskola, i samarbete med fastighetsbolaget Platzer Fastigheter AB (Platzer). Platzer ska uppföra en kontors-byggnad som kommer att certifieras med The WELL Building Standard, nivån Core and Shell. Med certifieringen vill de uppnå ökad attraktivitet och marknadsvärde hos fastigheten. Certifieringen är relativt ny i Sverige och världen, vilket innebär att mängden information att tillgå är begränsad kring vilka anpassningar som krävs för fastigheten och om hur intresset från potentiella hyresgäster skulle påverkas av att certifiera en fastighet enligt standarden. Rapporten fokuserar på tio stycken kriterier inom områdena Fitness och Mind från WELL-certifieringen, vilka Platzer har identifierat som svåra att uppnå. Examensarbetets syfte är att undersöka hur personer med ett hyresgästperspektiv ställer sig till de givna kriterierna som föreslås i WELL-certifieringen och till att hyra i en WELL-certifierad fastighet. I studien ingår även ett förslag på ett generellt ramverk för hur man kan uppnå de givna kriterierna inom Mind och Fitness. Målsättningen med arbetet är att besvara följande frågor: • Hur ställer sig personer med ett hyresgästperspektiv till de givna kriterierna i WELL-certifieringen? • Hur ställer sig personer med ett hyresgästperspektiv till att hyra en lokal i en WELL-certifierad fastighet? • Vilka generella åtgärder kan vidtas för att möta de givna kriterierna? Informationen som ligger till grund för arbetet har inledningsvis samlats in från dokumentet The WELL Building Standard med fokus på områdena Fitness och Mind. Denna information kompletterades sedan med litteratur-studier och kvalitativa intervjuer med personer med ett hyresgästperspektiv samt sakkunniga inom områdena WELL-certifieringen, arkitektur, hälsa och välmående. Informationen ligger till grund för en diskussion om hur de givna kriterierna kan vidtas med generella åtgärder samt hur personer ur ett hyresgästperspektiv ställer sig till de givna kriterierna i WELLcertifieringen och till att hyra lokaler i en WELL-certifierad fastighet. Slutligen presenteras rekommendationer för hur Platzer kan möta dessa frågeställningar. Utifrån de svar som getts under intervjutillfällena är personer med ett hyresgästperspektiv positivt inställda till WELL-certifieringen och många anser att det ligger rätt i tiden att fokusera på människan och människans välmående även på arbetsplatsen. Dock är kunskapsnivån angående certifieringen låg hos många och frågor om vad man åtar sig, vad det kostar och vad man får ut av att hyra i en WELLcertifierad byggnad måste besvaras innan ett beslut om att hyra en lokal i en WELLcertifierad fastighet. Vidare presenteras generella åtgärder som kan vidtas för att möta de givna kriterierna inom områdena Fitness och Mind. Dessa åtgärder är sammanställningar av tankar och idéer från litteraturstudier och intervjuer med personer med ett hyresgästperspektiv samt med sakkunniga.
Keywords: Annan naturvetenskap;Other Natural Sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249918
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.