Förebyggande åtgärder mot ACL-skador inom alpin skidåkning - Redogörelse för åtgärder vid skadesituationen slip-catch

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250241
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250241.pdfFulltext12.99 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Förebyggande åtgärder mot ACL-skador inom alpin skidåkning - Redogörelse för åtgärder vid skadesituationen slip-catch
Authors: Edvardsson, Rasmus
Elfving, Hannah-Maria
Gustafsson, Carl
Krefting, Celine
Svärling, Emma
Östlund, Siri
Abstract: En vanligt förekommande skadesituation inom alpin skidåkning är slip-catchsituationen vilken medför risk för att främre korsbandet, ACL, i knät skadas. I rapporten utreds detta skadefall genom kartläggning av knäts anatomi och biomekanik samt en analys av slip-catch-situationen. Kartläggningen och analysen ingår i en litteraturstudie tillsammans med en utredning av pjäxor, skidor och bindningar som finns på marknaden i dagsläget. Den biomekaniska kartläggningen visar att en ruptur av ACL vid skadesituationen sker vid kombinationen flexion av knät, valgus och inre rotation av tibia. Skadan uppstår till följd av förkomsten av nämnd kombination, samt att bindningen inte löser ut. Kunskapen som erhölls från litteraturstudien ligger till grund för projektets andra del. Andra delens inriktning är framtagningen av konceptförslag till produkter som minskar risken för uppkomsten av ACL-skador vid skadesituationen slip-catch vid alpin skidåkning. Fokus har legat på konceptförslag och ej på färdiga produkter på grund av projektets tidsram. Produktutvecklingen omfattar en idégenereringsfas följt av en konceptgenerering och en koncepteliminering. Elimineringen utförs mot en kravspecifikation och en elimineringsmatris, samt genom diskussion inom gruppen och med andra inom området kunniga personer. De slutgiltiga konceptförslagen vilka presenteras i rapporten är kombinationer av sensorer och olika utlösningsmekanismer vilka lösgör pjäxan från bindningen. Förhoppningen är att sensorer tillsammans med en algoritm kan detektera en slip-catchsituation på ett sätt som ej är möjligt för en mekanisk lösning. När skadesituationen detekteras skall en signal skickas till utlösningsmekanismen vilken lösgör pjäxan. För sensorerna utvärderas följande olika placeringar: sensorer fästa längs benet, sensorer integrerade i bindningen och sensorer i en sula mellan pjäxans skal och innersko. Utlösningsmekanismerna vilka bedöms potentiellt minska skaderisken mest är bindningar där häldelen kan rotera och lösa ut pjäxan från bindningen i horisontalplanet. Denna utlösningsmekanism anses vara bäst lämpad då den möjliggör en för foten naturlig rörelse och på så sätt minskar risken för skada i en catch-slip-situation.
Keywords: Hållbar utveckling;Annan medicin och hälsovetenskap;Sustainable Development;Other Medical Sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:12
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250241
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.